İŞÇİNİN EMEKLİLİK İÇİN YAŞ HARİÇ DİĞER KRİTERLERİ YERİNE GETİRMESİ… | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

İŞÇİNİN EMEKLİLİK İÇİN YAŞ HARİÇ DİĞER KRİTERLERİ YERİNE GETİRMESİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMAK -İŞYERİNDEN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞMAK İÇİN AYRILMAK

T.C.YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/5537

K. 2016/6201

T. 14.3.2016

* İŞÇİNİN EMEKLİLİK İÇİN YAŞ HARİÇ DİĞER KRİTERLERİ YERİNE GETİRMESİ (SGK’dan Sigortalılık Süresini ve Pirim Ödeme Gün Sayısını Tamamladığına Dair Belgeyi İşyerine İbraz Ettiği/Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı – İşyerinden Ayrılma Sebebinin Başka Bir İşyerinde Çalışmak Olmasının Kıdem Tazminatına Hak Kazanamayacağı Sonucunu Doğurmayacağı)

* KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMAK (İşçinin Emeklilik Konusunda Yaş Hariç Diğer Kriterleri Yerine Getirmesi/Kendi İstemi İle İşten Ayrılıp Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı – İşyerinden Ayrılma Sebebinin Başka Bir İşyerinde Çalışmak Olmasının Hak Ettiği Kıdem Tazminatını Etkilemeyeceği/Kıdem Tazminatı İsteğinin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği)

* İŞYERİNDEN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞMAK İÇİN AYRILMAK (İşçinin Emeklilik Konusunda Yaş Hariç Diğer Kriterleri Yerine Getirdiği/SGK’dan Sigortalılık Süresini ve Pirim Ödeme Gün Sayısını Tamamladığına Dair Belgeyi İşyerine İbraz Ettiği – Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı/Kendi İstemi İle İşten Ayrılmasına İmkânı Tanındığı)

1475/m. 14/1-5

ÖZET : İşçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi istemi ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. İşçinin davalı işyerinden ayrılma sebebinin yaşlılık aylığını beklemek değil, başka bir işyerinde çalışmak olması, kıdem tazminatına hak kazanamayacağı sonucunu doğurmaz. Sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da, işyerinden ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir.

Davacı SGK’dan yaşlılık aylığı bağlanması için gereken sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamladığına dair belgeyi alıp davalıya ibraz etmiştir. Kıdem tazminatı isteğinin kabulüne karar vermek gerekirken reddi hatalıdır.

Is Hukuku Gaziantep Avukat Ali Tumbas 2 13
İŞÇİNİN EMEKLİLİK İÇİN YAŞ HARİÇ DİĞER KRİTERLERİ YERİNE GETİRMESİ... | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 2

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi tarafların vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2-) Davacı, davalı bankada çalışmakta iken yaşlılık aylığına hak kazanmak gereken sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayınca iş akdini feshettiğini beyanla kıdem tazminatı, fazla çalışma ve hafta tatili ücret alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, davacının emeklilik sebebiyle değil başka bir bankada iş bulması sebebiyle haklı neden olmadan iş akdini feshettiğini, hak etmiş bulunduğu tüm alacakların davacıya ödendiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, dosyadaki belgelere göre davacının davalı bankadan ayrılma sebebinin yaşlılık aylığını beklemek değil, başka bir bankada çalışmak olduğundan kıdem tazminatına hak kazanamayacağı, ancak ispatlanan fazla çalışma ve hafta tatili alacaklarına hak kazandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

İş sözleşmesinin işçi tarafından yaşlılık aylığına hak kazanması için gereken sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlaması ile feshinde kıdem tazminatı hakkının doğup doğmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

4447 Sayılı Kanun’un 45 inci maddesiyle 1475 Sayılı Kanun’un 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına (5) numaralı bent eklenmiştir. Anılan hükme göre, işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi istemi ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Başka bir anlatımla, sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da, anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle işyerinden ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir.

Somut olayda, davacı SGK ‘ dan 13.12.2012 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması için gereken sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamladığına dair belgeyi alıp davalıya ibraz etmiştir. Davacının yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için yalnız gereken yaşı beklediği anlaşılmakla kıdem tazminatı isteğinin kabulüne karar vermek gerekirken reddi hatalı olup bozma nedenidir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebeple BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde davacıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davalıya yükletilmesine, 14.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?