İş sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sona ermesi durumunda işe iade… | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

İş sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sona ermesi durumunda işe iade istenemez

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/3402

K. 2016/6001

T. 1.3.2016

* İKALE İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( Sözleşmenin İşverenin Feshi Dışındaki Bir Sebeple Sona Ermesi Halinde İş Güvencesi Hükümlerinin Uygulanamayacağı – Sözleşmenin İkale İle Sona Ermesi Halinde İşçinin İş Güvencesi Hükümlerine Dayanarak Feshin Geçersizliğine Karar Verilmesini Talep Edemeyeceği )

* FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE VE İŞE İADEYE KARAR VERİLMESİ TALEBİ ( İkale Teklifinin İşçiden Değil İşverenden Geldiği/Bu Durumda Davacı İşçiye Kanuni Alacak Haklarına İlaveten Ek Menfaat Sağlanması Gerektiği – Davacıya Sağlanan Ek Menfaat Bulunmadığı/İkale Sözleşmesinde Aranan Şartların Oluşmadığı Gözetilerek Davanın Kabul Edilmesi Gerektiği )

* BOZMA SÖZLEŞMESİ ( İkalenin Sözleşmenin Tarafların Ortak İradeleriyle Sona Erdirilmesi Olduğu/Bir Sözleşme Olması Sebebiyle Tarafların Serbest İradelerine Dayanması Gerektiği – İkale Teklifi İşverenden Gelmişse Kanuni Tazminatlarına İlaveten İşçiye Ek Bir Menfaatın Sağlanması Gerektiği/Aksi Halde İş Sözleşmesinin İkale İle Sona Erdirildiğinden Söz Edilemeyeceği )

* İKALE TEKLİFİNİN İŞVERENDEN GELMESİ ( İkale Teklifi İşverenden Gelmişse Kanuni Tazminatlarına İlaveten İşçiye Ek Bir Menfaatın Sağlanması Gerektiği – Aksi Halde İş Sözleşmesinin İkale İle Sona Erdirildiğinin Kabul Edilemeyeceği )

4857/m. 18, 20

Is Hukuku Gaziantep Avukat Ali Tumbas 32 1
İş sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sona ermesi durumunda işe iade... | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 4

ÖZET : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

İş sözleşmesinin ikale ile sona erip ermediği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

İş güvencesi hükümleri işçiyi işverenin feshine karşı koruma amacını taşımaktadır. Sözleşmenin işverenin feshi dışındaki bir sebeple sona ermesi halinde iş güvencesi hükümleri uygulanamaz. Sözleşme ikale (bozma sözleşmesi) ile sona ermişse işçi iş güvencesi hükümlerine dayanarak feshin geçersizliğine karar verilmesini talep edemeyecektir.

İkale, sözleşmenin tarafların ortak iradeleriyle sona erdirilmesidir. Niteliği itibariyle bir sözleşme olması sebebiyle ikale tarafların serbest iradelerine dayanmalıdır. Ayrıca ikale teklifi işverenden gelmişse kanuni tazminatlarına ilaveten işçiye ek bir menfaatın sağlanması gerekir. Aksi halde iş sözleşmesinin ikale ile sona erdirildiğinden söz edilemez.

İş sözleşmesinin tarafların karşılıklı anlaşmalarıyla feshedildiği gerekçesiyle işe iade davası reddedilmiş ise de ikale teklifinin işçiden gelmediği, işverenden geldiği anlaşılmaktadır. Bu durumda davacı işçiye kanuni alacak haklarına ilaveten ek menfaat sağlanması gerekir. Davacıya sağlanan ek menfaat yoktur. Bu durumda ikale sözleşmesinde aranan şartların oluşmadığı gözetilerek, açılan davanın kabulu gerekir.

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde 11.10.2011 tarihinde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile takım lideri olarak çalışmaya başladığını, 06.04.2015 tarihinde davalı işverence davacının önüne imzalaması için evrak konulduğunu, evrakı imzalamazsa kıdem ve ihbar tazminatının ödenmeyeceğinin söylenerek evrakın imzalatıldığını, müvekkilinin iş sözleşmesinin feshedilmesinin hiç bir haklı gerekçeye dayanmadığını belirterek feshin geçersizliği ile müvekkilinin işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Is Hukuku Gaziantep Avukat Ali Tumbas 31 1
İş sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sona ermesi durumunda işe iade... | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 5

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının müvekkil işyerinde 11.10.2011 tarihinden itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi ile takım lideri olarak çalışmaya başladığını, 06.04.2015 tarihinde davacı ile davalı şirket arasında karşılıklı mutabakat sağlanmak suretiyle fesihname tanzim edildiğini ve iş sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini, bu sebeple haksız ve hukuka aykırı olarak açılmış davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davanın reddi yönünde hüküm kurulmuştur.

Temyiz:

Kararı süresi içinde davacı temyiz etmiştir.

Gerekçe:

İş sözleşmesinin ikale ile sona erip ermediği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olan iş güvencesi hükümleri işçiyi işverenin feshine karşı koruma amacını taşımaktadır. Sözleşmenin işverenin feshi dışındaki bir sebeple sona ermesi halinde iş güvencesi hükümleri uygulanamaz. Bu bağlamda sözleşme ikale (bozma sözleşmesi) ile sona ermişse işçi iş güvencesi hükümlerine dayanarak feshin geçersizliğine karar verilmesini talep edemeyecektir.

İkale, sözleşmenin tarafların ortak iradeleriyle sona erdirilmesidir. Niteliği itibariyle bir sözleşme olması sebebiyle ikale tarafların serbest iradelerine dayanmalıdır. Ayrıca ikale teklifi işverenden gelmişse kanuni tazminatlarına ilaveten işçiye ek bir menfaatın sağlanması (makul yarar) gerekir. Aksi halde iş sözleşmesinin ikale ile sona erdirildiğinden söz edilemez.

Mahkemece yapılan yargılama sonucunda iş sözleşmesinin tarafların karşılıklı anlaşmalarıyla feshedildiği gerekçesiyle işe iade davası reddedilmiş ise de ikale teklifinin işçiden gelmediği, işverenden geldiği anlaşılmaktadır. Bu durumda davacı işçiye kanuni alacak haklarına ilaveten ek menfaat sağlanması gerektiği Yargıtay uygulamaları ile kabul edilmiştir.

Is Hukuku Gaziantep Avukat Ali Tumbas 2 13
İş sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sona ermesi durumunda işe iade... | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 6

Somut olayda davacıya sağlanan ek menfaat yoktur. Bu durumda ikale sözleşmesinde aranan şartların oluşmadığı gözetilerek, açılan davanın kabulu gerekirken reddedilmesi hatalıdır.

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE ve İŞE İADESİNE,

3-Davacının kanuni sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin dört aylık ücreti olarak belirlenmesine,

4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,

5-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 29,20 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 27,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 1,50 TL karar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?