İş Kazası-İşverenin Kusursuz Sorumluluğu-Peşin Sermaye Değerinden… | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

İş Kazası-İşverenin Kusursuz Sorumluluğu-Peşin Sermaye Değerinden Hakkaniyet İndirimi Yapılması

T.C. YARGITAY

10.Hukuk Dairesi

Esas:  2011/1610

Karar: 2011/3118

Karar Tarihi: 08.03.2011

ÖZET: Somut olayda 506 sayılı yasanın 10. madde koşullarının oluştuğu, işverenin 10. madde uyarınca sorumluluğu yoluna gidilebilmesinde, iş kazasının oluşumunda, sigortalının da kusurlu bulunması koşuluna bağlı olmadığı, eldeki davada olduğu gibi işverenin kusursuz bulunduğu durumlarda, işverenin sorumluluk sınırlarının, ilk peşin sermaye değerli gelir miktarı olarak ortaya çıkan tazminat tavanından %50’den aşağı olmamak üzere indirim yapılmak suretiyle belirlenmesi gereğine değinilmiş olmasına, adalet ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde %50’den fazla hakkaniyet indirimi yapılması gereğinin gözetilmemiş olması bozmayı gerektirir.

Dava: Davacı, iş kazası sonucu sürekli iş göremez duruma giren sigortalıya bağlanan gelirler ile yapılan ödemelerin 506 sayılı Yasanın 10 ve 26. maddeleri uyarınca tazminine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, bozmaya uyularak ilamında belirtildiği şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar: Hükmün, davacı ve davalı avukatları tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi H. K. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

iş kazası gaziantep işçi avukatı
iş kazası gaziantep işçi avukatı

1- Davalı P… Tekstil Nak. İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin karar başlığında ünvanının olarak gösterilmesi HUMK’nun 80. maddesi kapsamında maddi yazım hatası olup, belirtilen hatanın mahkemesince düzeltilmesinin mümkün olmasına göre bu husus bozma nedeni sayılmamıştır.

2- Önceki bozma Kararımızda; olayda 10. madde koşullarının oluştuğu, işverenin 10. madde uyarınca sorumluluğu yoluna gidilebilmesinde, iş kazasının oluşumunda, sigortalının da kusurlu bulunması koşuluna bağlı olmadığı, eldeki davada olduğu gibi işverenin kusursuz bulunduğu durumlarda, işverenin sorumluluk sınırlarının, ilk peşin sermaye değerli gelir miktarı olarak ortaya çıkan tazminat tavanından Borçlar Kanunu’nun 43 ve 44. maddeleri uyarınca %50’den aşağı olmamak üzere indirim yapılmak suretiyle belirlenmesi gereğine değinilmiş olmasına, adalet ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde %50’den fazla hakkaniyet indirimi yapılması gereğinin gözetilmemiş olması,

3- Kabule göre de:

a) Davacı Kurumun; sigortalıya bağlanan gelirler ile yapılan ödemeler toplamından şimdilik %25’i olan 27.727,50 TL’sini talep ettiği, sigortalıya bağlanan ilk peşin sermaye değerli gelir ve masraf toplamına Mahkemece kabul edilen hakkaniyet indirimi oranı uygulanması sonucu 25.286,89 TL’nin hüküm altına alınması gerektiği gözetilmeden, mükerrer indirime yol açacak şekilde talep edilen miktarın %50’sinin hüküm altına alınmak suretiyle eksik rücu alacağına hükmedilmesi,

b) Açıldığı tarihteki mevzuat hükümlerine uygun olan davanın, yasal dayanağını oluşturan düzenlemenin, yargılama sürecindeki yasa değişikliğiyle ortadan kalkması nedeniyle reddinde, tarafların sorumluluğu bulunmadığı halde; her davanın açıldığı tarihteki koşullara göre değerlendirileceği yönündeki usul kuralından hareketle davacının, davada haksız çıkan taraf olarak nitelenip vekalet ücretiyle sorumluluğuna hükmedilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

iş hukuku avukatı gaziantep
İş Kazası-İşverenin Kusursuz Sorumluluğu-Peşin Sermaye Değerinden... | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 3

O halde, taraflar vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 08.03.2011 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayınız

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?