Hayırsız Evlat Mirasçılıktan Çıkarılabilir mi?

Hayırsız Evlat Mirasçılıktan Çıkarılabilir mi ? sorunu cevaplamadan önce genel olarak Türk Hukukunun miras bırakanın mirasını korumaya yönelik düzenlemeler içerdiğini belirtmek gerekir. Nitekim miras bırakan mirasçılar arasında eşit davranmayıp ölümünden önce mirası hakkaniyetsiz dağıtabilmesi söz konusudur. Bu noktada kanun koyucu mirasbırakana mal senin istediğini de yapabilirsin, istediğine miras bırak, istediğine bağışla istediğini mirasçılığından çıkar gibi sınırsız bir hareket alanı bırakmamıştır. Bu noktada öncelikle miras bırakan kişinin sınırları nedir konusuna değinmek lazım.


Mirasta Saklı Pay- Tasarruf Nisabı

Yukarıda kısmen de değindiğimiz üzere miras bırakan sınırsız bir hareket alanına sahip değildir. Ölümünden önce yapacağı gerek karşılıksız kazandırmalar da gerekse de ölüme bağlı tasarruflarda ( vasiyet düzenlemek gibi ) tasarruf edebileceği hesaba/orana tasarruf nisabı denilir. Kanundaki ifadesine bakacak olursak ;

Türk Medeni Kanuni

Madde 505(Değişik birinci fıkra: 4/5/2007-5650/1 md.) Mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası veya eşi bulunan miras bırakan, mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir.

Bu mirasçılardan hiç biri yoksa, mirasbırakan mirasının tamamında tasarruf edebilir. ……”

Kanun istisna tutulan haller dışında miras bırakanın mirasçılara haksızlık yapması engellemek amacıyla mirasçıların en azından kanuni hak edişlerini belli oranlarda korumak için saklı pay düzenlemesini de yaptığı görülmektedir. Kanuni düzenlemeye bakacak olursak ;

Madde 506- Saklı pay aşağıdaki oranlardan ibarettir:

 1. Altsoy için yasal miras payının yarısı,
 2.  Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,
 3. (Mülga: 4/5/2007-5650/2 md.)
 4. Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması hâlinde yasal miras payının tamamı, diğer hâllerde yasal miras payının dörtte üçü.
ali tumbas banner makale avukat 2 1
Hayırsız Evlat Mirasçılıktan Çıkarılabilir mi? 3

Görüleceği üzere kanun koyucu miras bırakana yapacağı karşılıksız kazandırmalarda yahut ölüme bağlı tasarruflarda saklı payı oranlarını koruyarak işlem yapması hususunda imkan tanımıştır. Saklı payın ihlal edilmesi halinde sonradan ilgili mirasçılar dava açarak haklarını talep edebileceklerdir.

Peki ya miras bırakan bazı mirasçılarını veya tamamını mirasından çıkarmak istiyorsa ? Mirasçılarının kendisinden hiçbir şey almasını istemeyen kişi ne yapabilir ?

Kanunda yukarıda değindiğimiz üzere miras bırakanın sınırsız bir hareket alanı yoktur. Ancak bazen öyle durumlar vardır ki mirasçının miras hakkı kendiliğinden sona erer , bazı durumlar da vardır ki miras bırakanın mirasçısını mirasından çıkarma hakkı tanır, bu durumlarda kanun miras bırakanın iradesine saygı duymuştur.

O halde karşımıza iki durum çıkmaktadır.

İlki mirastan yoksunluk halleri diğeri de mirasçılıktan çıkarma yani mirastan ıskat. Başlıklar halinde incelersek ;

1.Mirastan Yoksunluk Halleri

Öyle haller vardır ki miras bırakanın mirasçılıktan çıkarmasına bile gerek olmadan kanun bu kişilerin mirasçılığını ortadan kaldırmıştır. Şartları gerçekleştiği zaman kendiliğinden bu kişiler mirastan mahrum kalır. Kanundaki düzenlemeye bakacak olursak ;

Türk Medeni Kanunu Madde 578

“……..Aşağıdaki kimseler, mirasçı olamayacakları gibi; ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir hak da edinemezler:

 1. Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler, ( görüldüğü üzere miras bırakanının canına kasteden veya teşebbüs edeni miras bırakanın artık ölümüyle bir menfaat de elde etmesinin kanun önüne geçmektedir, bir nevi bu kişinin cezası maddi olarak bu kanunla verilmiştir , elbette ceza kanunu kapsamında ayrıca cezalara da çarptırılacaktır)
 • Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirenler,
 • Mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlayanlar ve engelleyenler,
 • Mirasbırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar.

Mirastan yoksunluk, mirasbırakanın affıyla ortadan kalkar……..”

Yukarıda sayılan haller bu eylemlerde bulunan kişileri kendiliğinden mirasçılık sıfatlarını ortadan kaldıran durumlardır. Bu durumlar yalnızca belirtilen eylemi işleyen kişi için geçerlidir. Onun alt soyunu etkilemez. Nitekim bu düzenleme bir tür cezalandırma amacı güden bir düzenleme olması sebebiyle yalnızca ilgili kişiyi etkilemektedir. Ayrıca bu olaylar sebebiyle miras bırakan kişi ilgili mirasçısını affederse bu kişi tekrardan mirasçı sayılmaktadır.

2.Mirasçılıktan Çıkarma- Mirastan Iskat

Yazımızın ana teması olan kısma gelmiş bulunmaktayız. Hayırsız Evlat Mirasçılıktan Çıkarılabilir mi? Kişinin kendi iradesi ile mirasçısını ya da mirasçılarını mirasçılıktan çıkarma imkanı kanunda yine belirli ve sınırlı sayıda tanınmış bir imkandır. Belirlenen haller dışında kişi tercihe bağlı olarak mirasçılıktan çıkarma işlemi yapamaz. Çünkü böyle sınırsız bir hareket alanı tanınırsa bu sefer mirasçılar arasında kayırmalara, haksızlıklara ve adaletsizliğe yol açabilecektir.Konu hakkındaki kanuni düzenleme Türk Medeni Kanunu 510.maddede  Bu konuyu soru cevap ile işleyelim.


Kimler Mirasçılıktan Çıkarılabilir ?

Yalnızca saklı pay hakkı olan mirasçılar mirasçılıktan çıkarılabilmektedir. Yani eş,çocuklar.anne ve baba belirli haller varsa mirasçılıktan çıkarılabilir.

Hangi Hallerde Mirasçılıktan Çıkarmak Mümkündür ?

Üç durumda mirasçılıktan çıkarmak mümkündür.Bunlardan ilk ikisi karşılığında maddi bir külfet ödemeden yapılan mirasçılıktan çıkarmak işlemidir. Sonuncusu ise yazımızın en altında paylaşacağımız miras bırakanın bir ödeme yaparak yaptığı mirasçılıktan çıkarma işlemidir. İlk ikisini açıklamakla başlayalım ;

Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse,

( burada geçen ağır suçtan kasıt mutlaka öldürmek,yaralamak gibi boyutlarda olması gerekmemektedir, somut olayın özelliklerine göre ağır suç işlenip işlenmediği genelde yargı tarafından belirlenmektedir. Örnek vermek gerekirse Yargıtay 2.Hukuk Dairesi ölümle tehdit etmek eylemini de ağır suç kabul etmiştir )

Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse

( hayırsız evlat burada karşımıza çıkar ) Hayırsız Evlat Mirasçılıktan Çıkarılabilir mi?

ali tumbas banner makale avukat 5 1
Hayırsız Evlat Mirasçılıktan Çıkarılabilir mi? 4

Bu kısma özel olarak değinmek gerekir.Kanun koyucunun aile olgusuna ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi de bu düzenelemedir. Anayasasında Türk Toplumunun temeline aileyi oturtan kanun koyucu Medeni Kanununda da aile hukukundan doğan yükümlülüğü ihlal edeni yine adeta cezalandırmaktadır. Ancak burada kendiliğinden kişi mirasçılıktan çıkmaz.Bunun için miras bırakan kişinin mirasçılıktan çıkarma işlemi yapması gerekmektedir. Kanun miras bırakana adeta hayatın boyunca yanında olmayan mirasçına sen ölünce de senden kalanlar onun yanında olmasın,işte sana imkan demiştir. Hatta konuya ilişkin açıklayıcı olması bakımından emsal karar da verelim

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2019/5571 E.  2021/471 K. sayılı kararı

“…… somut olaya bakıldığında; mirasbırakanın, vasiyetnameler ile kendisi ile annesinin rızası dışında evi terk ettiği, dönmesi için haber gönderilmesine rağmen gelmediği, tanımadıkları birisi ile kendisine ve annesine haber vermeden evlendiği, ağır hastalığa yakalanmasına ve haber gönderilmesine rağmen bakmayacağını, ilgilenmeyeceğini, eve gelmeyeceğini bildirdiği; bayramlarda ve diğer önemli günlerde yıllar boyu eve uğramadığı, telefonla aramadığı; boşandığı eşi ile birlikte nikahsız olarak yaşadığı, son dönemde yapılan rica ve minnetler ile zoraki eve geldiği ancak ilgilenmediği yabancı biri gibi davrandığı; “yatacak mezar yeri var mı bu adamın” dediği; kiracılara özel hayatları ve geçmiş ile ilgili birtakım şeyler anlattığı, anne babasının kötü insanlar olduğunu söylediği, bu sebeple davacının ailevi görevlerini ağır bir şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle, mirasçılıktan çıkardığı görülmektedir. ………. kısaca davacının anne ve babası olan mirasbırakana karşı mükellef olduğu aile hukukundan doğan yükümlülüklerini büyük ve kusurlu davranışlarla yerine getirmediği gözetilerek karar verilmesi gerekirken; yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir………”

Görüleceği üzere yargıtay adeta hayırsız evladın nasıl olduğunun portresini çizmiş ve miras bırakanına böyle davranmış bir kişi de mirasçılıktan çıkarılabilir demiştir.

Mirasçılıktan Çıkarma İşlemi Nasıl Yapılır ?

Bu işlem mutlaka ölüme bağlı tasarrufla yapılabilir. Yani miras bırakan yaşarken ölümü halinde mirası hakkında ne olması gerektiği yönünde yapacağı bir işlemle mirasçılıktan çıkarma işlemini de öngörebilir.

Bu işlemi adi yazılı vasiyetname ile de veya resmi noterden düzenlenmiş ya da onaylanmış vasiyetname ile de veyahut şartları varsa sözlü vasiyetname ile de yapabilir.

Burada mirasçılıktan çıkarma işlemi yapılırken çıkarma sebebinin açık olması, belirli bir eyleme, işleme ve davranışa dayanması gerekmektedir. Sadece mirasdan ıskat ettim, miras dışı bıraktım, bana ilgi göstermedi v.b. gibi gerekçesiz sözler yeterli sayılmamalıdır. Çıkarma sebebi kabul edilen olayların, delillerinin gösterilmesi de mirasçının çıkarmaya itirazı halinde diğer tarafa kolaylık sağlayacağından, tasarrufda yer almalıdır. Aksi halde işlem geçersiz sayılacak ve gerçekten miras bırakan haklı dahi olsa iradesi gerçekleşmemiş olacaktır. İşte bu noktada yanlış bir işlem yapmamak adına mutlaka miras hukukunda uzman bir avukat ile iletişim içinde olmak oldukça önemlidir.

Mirasçılıktan Çıkarılan Kişini Altsoyu da Mirasçılıktan Çıkmış Sayılır Mı ?

Bu durumda da yine mirasçılıktan çıkarılan kişinin kendi altsoyu mirastan mahrum bırakılmamaktadır. Mirasbırakan başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça, mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa altsoyuna, yoksa mirasbırakanın yasal mirasçılarına kalır. Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyu, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi saklı payını isteyebilir.

Mirasçılıktan Çıkarılan Kişi Bu İşlemin Doğru Olmadığını Belirterek Dava Açarsa Mirastan Çıkarılma İşleminin Yerinde Olduğunu Kim İspat Etmelidir ?

Mirasçılıktan çıkarılan kimse bu işleme itiraz ederse, belirtilen sebebin varlığını ispat, çıkarmadan yararlanan mirasçıya veya vasiyet alacaklısına düşer. Sebebin varlığı ispat edilememiş veya çıkarma sebebi tasarrufta belirtilmemişse tasarruf, mirasçının saklı payı dışında yerine getirilir; ancak, mirasbırakan bu tasarrufu çıkarma sebebi hakkında düştüğü açık bir yanılma yüzünden yapmışsa, çıkarma geçersiz olur.

Yani mirastan çıkarılan kişi gerçekten haksızlığa uğradığını düşünüyorsa bu kişinin de ya da mirastan çıkarılan kişi haksız yere itiraz etmiş ise mirastan faydalanan kişi haklı iken haksız duruma düşmemek adına mutlaka miras hukukunda uzman bir avukat ile iletişim içinde olması şarttır.

Son Mirasçılıktan Çıkarma Şekli ; Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma

Bu durumda kanun koyucu yaşanma ihtimali yaygın olan bir durum için de düzenleme yapmış ve miras bırakanın ölümünden sonra el birliği ile mülkiyet kapsamında birlikte hareket eden mirasçılardan bazılarının borca batık kişiler olması halinde diğerlerinin de bundan olumsuz etkilenmemesi için bir imkan tanımıştır. Bu imkan miras bırakana tanınmış bir imkandır. Buna göre ;

Mirasbırakan, hakkında borç ödemeden aciz belgesi bulunan altsoyunu, saklı payının yarısı için mirasçılıktan çıkarabilir. Ancak, bu yarıyı mirasçılıktan çıkarılanın doğmuş ve doğacak çocuklarına özgülemesi şarttır.

Miras açıldığı zaman borç ödemeden aciz belgesinin hükmü kalmamışsa veya belgenin kapsadığı borç tutarı mirasçılıktan çıkarılanın miras payının yarısını aşmıyorsa, mirasçılıktan çıkarılanın istemi üzerine çıkarma iptal olunur.

Görüleceği üzere 3 ihtimalde gerçekleşebilen mirasçılıktan çıkarma konusunu tamamlamış bulunmaktayız. Miras için değil, iyi insan olmak için, ailenin değerini bilmek ve korumak için hayırlı evlat olmaya bakmak lazım. Bize sorarsanız miras için iyi bir evlat görüntüsü veren de aslında hayırsız evlattır. Ancak tabi ki bu hukuki değil yalnızca vicdani bir değerlendirmedir. Konu hakkındaki yorumlarınızı önemsiyoruz. Aşağıda yorumlar kısmında firkirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz……

5/5 - (2 Oy Kullanıldı)

12 thoughts on “Hayırsız Evlat Mirasçılıktan Çıkarılabilir mi?”

 1. Mehmet Raşit Şeker

  Aklıma takılan bir nokta var.
  Hayırsız evladın mirastan ıskatı için gereken deliller nelerdir?
  Ör. Beni bayramlarda arayıp sormadı, hastalandığımda yanımda olmadı gibi ibareleri nasıl ispat edeceğiz?

   1. Merhabalar, yazınızı dikkatle okudum, miras çok çetrefilli bir mevzuu. Babam ailesi tarafından hep dışlanan birisi çünkü bipolar bozukluğu var. Dedem (hayatta) hiçbir zaman yanımızda olmadı maalesef. Dedem taşınır, taşınmaz mülkleri olan biri. 4 oğlu var. Babam dışında diğerleriyle iyi arası..babaannemim mevlüt yemeğine bile amcamın eşi aradı annemi o kadar yani..neyse ben de dedemle kavga ettim geçenlerde. Yemeğe gelmediniz ve evime gelmiyorsunuz deyince trtışma çıktı bu arda babam gözlerinden ameliyat olmuştu mevlüt günü. Neyse trtışmada dedem babanı mirasımdan men edicem dedi..düşünün 20 yaşında evlendirdiği oğluna maddi manevi dönüp bakmadı..ben 40 yaşıma geldim öğretmenim babam beni borçlarla okuttu, hâlâ bu sözü hazmedemiyorum..bizim hukuk sistemimiz ne der bu duruma acaba dedem mirastan men davası açsa? Cevabınızı merakla bekliyorum..

    1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 2. Mehmet Raşit Şeker

  Cevabınız için teşekkür ederim.
  İzninizle bir soru daha sormak istiyorum.
  Mirastan ıskat ettiğimiz kişinin çocuklarınında mirastan pay almasını istemiyorsak bunun için vasiyetnamede yine bir gerekçe belirtmemiz ve delillendirmemiz gerekir mi?

 3. Sevim Kiracı

  Merhaba, benim sorum olacak. Ablam kötü hastalık sonucunda çocuksuz ve bekar vefat etti. Biz 9 kardeşiz, üç ağabeyim var. Bir ağabeyim ablamın evine defakarca hırsızlık maksadıyla girdi, ablamın şikayeti üzerine mahkeme tarafından uzaklaştırma cezası aldı. Diğer ağabeyim ablamdan bir çok borçlar alıp hiç birini geri ödemediği gibi, aldığı borçları inkar etti. Ablamın vefatına kadar hiç bir şekilde ablamı ve annemizi asla arayıp sormadı, ablamız ölünce mirasının kaldığını öğrendi ve annemizle ilgilenmeye başladı. Büyük ağabeyimizin oğlu ile ablam şiddetli sorunlar yaşadı, ağabeyimin eşi ve oğlu ağabeyimin bizlerle görüşmesine engel oldular, görüşme olursa bizi ve ağabeyimi öldürmekle tehdit ederek ağabeyim ölünceye kadar kardeş ilişkilerimizi bitirdiler,( ağabeyim 2020 yılında vefat etti ) Babamız annemizden boşandıktan sonra tekrar evlendi, diğer eşinden bir oğlu oldu, babamız 2016 yılında
  öldü. Ablam bu kişilerin mal varlığından asla pay almalarını istemediğini ısrarla ve defalarca dile getirdi, vasiyetini yazılı olarak bu isteğine göre beyan etti.. Şimdi bu şahıslar ablamın mirasından pay ala bilirler mi..? Sorum uzun oldu, özür diler, cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. SAYGILARIMLA

 4. Mehmet Türksoy

  2005 yılından 2022 mart ayına kadar eşimden ayrı yaşadım, 2022 yılında boşanma gerçekleşti, bu evlilikten 3 çocuğum bulunmakta. Ancak 2005 yılından beri gerek annelerinin ve ailesinin baskıları ve gerekse kendi iradeleri ile hiç bir zaman beni aramadılar, sağlık durumum bozulduğunda, evlilik yaptıklarında yok saydılar , ben ne gelinimi ne de damatlarımı görmedim, bilmiyorum, kac torunum olduğunu bile e-devlet sayfasından öğreniyorum, bu nedenlerle 2005 ten beri yüzlerini dahi görmediğim çocuklarımı mirasimdan men etmek istiyorum , ne önerirsiniz ?

 5. Merhaba 2011 yılında oğlum 60 bin kredi çekti babası 105 bin verip ev aldı kızımada oturduğumuz evin yanında 2013 yılında 107 bin liraya satıldı evimizi kızıma bırakmak istiyoruz oğlum haksızlık yapıyorsunuz deyip bizimle görüşmüyor ne yapmamız gerekiyor eşim ve ben öldükten sonra sadece kızıma oturduğumuz ev ona kalsın teşekkürler

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?