HAYATINDA BAŞKA BİR KADIN OLDUĞUNU SÖYLEMEK TAZMİNAT GEREKTİRİR | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

Evlilikte sadakatsizliğin sonuçları nelerdir?

Evlilikte sadakatsizlik, evlilik birliğine aykırı bir davranıştır ve ciddi sonuçları olabilir. Sadakatsizlik durumunda, mağdur tarafın tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır ancak bu talebin kabul edilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Evlilikte sadakatsizliğin sonuçları şu şekildedir:

  • Güven kaybı: Sadakatsizlik, evlilik birliğinin temel unsurlarından biri olan güven duygusunu zedeleyebilir ve bu durum, evlilik ilişkisinde ciddi sorunlara yol açabilir.
  • Maddi ve manevi tazminat talebi: Sadakatsizlik durumunda, mağdur tarafın tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Tazminat talebi, sadakatsizlik nedeniyle oluşan maddi ve manevi zararların karşılanması amacıyla yapılır. Maddi zararlar, örneğin sadakatsizlik nedeniyle yapılan harcamalar gibi somut zararları ifade ederken, manevi zararlar ise güven kaybı, üzüntü gibi soyut zararları ifade etmektedir.
  • Boşanma: Sadakatsizlik, evlilik ilişkisinde ciddi sorunlara yol açabilir ve bu durum, boşanma ile sonuçlanabilir.

Evlilik ilişkilerinde, taraflar arasındaki sadakat yükümlülüğüne uyulması, sağlıklı bir evlilik ilişkisi için oldukça önemlidir.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/4693

K. 2014/23081

6102/m. 4

6098/m. 42, 43, 44, 49

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı ( kadın ) tarafından; maddi tazminatın miktarı ve manevi tazminat talebinin reddi yönünden, davalı ( koca ) tarafından ise; kusur belirlemesi, maddi tazminat ve nafakalar yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 18.11.2014 günü duruşmalı temyiz eden davalı Y. T. vekili geldi. Karşı taraf temyiz eden davacı U. T. ile vekilleri gelmediler. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

whatsapp delil ceza avukatı boşanma avukatı gaziantep
HAYATINDA BAŞKA BİR KADIN OLDUĞUNU SÖYLEMEK TAZMİNAT GEREKTİRİR | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 2

1- )Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı kocanın tüm, davacı kadının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- )Mahkemenin de kabulünde olduğu üzere, davalı kocanın, “eşini sevmediğini, onu istemediğini, hayatında başka bir kadın olduğunu, o kadını sevdiğini” söylediği ve güven sarsısıcı davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalı kocanın boşanmaya neden olan bu kusurlu davranışları aynı zamanda davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları ( TMK.md.4, BK.md. 42, 43, 44,49 ) dikkate alınarak davacı kadın yararına uygun miktarda ma

Temyiz edilen hükmün, yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1.bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 119,00 TL temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 1nevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, bu yön dikkate alınmadan, “kadının kişilik haklarına saldırı olmadığı” gerekçesiyle manevi tazminat talebinin reddi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

8.11.2014 tarihinde karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelelrimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?