Hafta tatili (pazar calışmaları ) alacağı

Hafta tatili (pazar calışmaları ) alacağı – Gaziantep Barosu Avukatı Ali Tümbaş

pazar calismasi isci avukati

Hafta tatili (Pazar Çalışmaları ) alacağı 

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas: 2017/22223

Karar: 2017/12492

Tarih: 10.07.2017

✦ FAZLA MESAİ ALACAĞI İSTEMİ

✦ UYULAN BOZMA İLAMININ YERİNE GETİRİLECEĞİ

✦ HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMA YAPMA

4857 – İŞ KANUNU / 41 

Davacı, fazla mesai ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A-) Davacı isteminin özeti:

Davacı vekili, 2007 yılından beri haftada birkaç gün 07:00-24:00 saatleri arasında çalıştırıldığını, belirli çalışma saatlerinin olmadığını çoğu zaman hafta sonu da çalıştığını, kart okuyucu özetinde giriş çıkış saatlerinin görüldüğünü, günde 16 saati aşan çalışmaları olduğunu ileri sürerek fazla mesai ücreti alacağını istemiştir.

B-) Davalı cevabının özeti:

Davalı vekili, iş aktine göre ücrete fazla mesainin dahil olduğunu, davacının da içinde olduğu çalışanlara fazla mesai için ücret ödenmediğini ama %10 performans primi ödendiğini, davacının vardiyalı sistemde 07:30-17:00 saatleri arasında çalıştığını, 1 saat öğlen arası olduğunu, haftada 5 gün çalışma sistemi olduğunu , bonus sistemi bulunduğunu, iddia ve taleplerin yersiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

C-) Yerel Mahkeme kararının özeti:

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davacının, davalıya ait işyerinde 01.12.1988 – 30.09.2011 tarihleri arasında belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı, davalı işverence SGK ya verilen sigortalı işten ayrılış bildirgesinde, sigortalının işten ayrılış tarihinin 30.09.2011, işten ayrılış nedenin (14) kodu ile ” Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması ” şeklinde gösterildiği, Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda kesinleşen hususlar dışında yapılan yeniden yargılamada neticesinde; fazla çalışma alacaklarına dair olarak dosyanın bilirkişi …’ a tevdii edildiği, Yargıtay bozma ilamında belirtildiği üzere, davacının 2010 yılında fazla mesai olup olmadığı hususunda, ayrıntılı tablo yapılarak ve haftalık olarak yapmış olduğu fazla mesai çalışmaları denetime elverişli ve net bir şekilde hazırlanan bilirkişi raporu tespit edilmiş olup bozma ilamı öncesinde yapılan ıslah da dikkate alınarak davacının fazla çalışma ücret alacağına hükmedildiği, her ne kadar bilirkişi raporunda ıslaha karşı zamanaşımı savunmasında bulunulduğu gerekçesi ile seçenekli bir hesaplama yapılmış ise de; davanın 107/2. maddesi uyarınca belirsiz alacak dava türlerinden kısmi eda külli tespit davası olarak açıldığı anlaşılmakla, dava ve ıslah tarihleri dikkate alınarak alacak kalemleri hüküm altına alındığı, Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda kesinleşen hususlar dışında yapılan açık duruşması sonunda; davanın kısmen kabulüne karar vermek gerektiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

D-) Temyiz:

Karar süresi içinde davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

E-) Gerekçe:

1-) Dava tarihi 21.11.2011 olmasına rağmen gerekçeli karar başlığında 13.04.2015 yazılması mahallinde düzeltilebilecek maddi hata olduğundan bozma nedeni yapılmamıştır.

2-)Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-) Somut uyuşmazlıkta, dava dilekçesinde hafta sonu çalışmalarından açıkça bahsedilerek fazla mesai ücreti talep edilmiştir.

Bozma ilamında, her iki taraf bakımından da incelenmek üzere bozulduğunu belirtir şekilde “tarafların aşağıdakiler haricindeki temyiz nedenlerinin yerinde olmadığı” denmek sureti ile bozma gerekçeleri arasında “hafta sonlarındaki çalışmaların hesaba dahil edilip edilmediği, hesaba dahil edilmiş ise nasıl dahil edildiği belli değildir.” şeklindeki bozma nedeni de yer almıştır.

Bozma sonrasındaki karara esas bilirkişi raporunda haftada 7 gün çalışılan dönemlerdeki hafta tatili kabul edilen pazar günü çalışmalarının çalışmalarının sadece 5 saati aşan kısmının fazla mesaiye dahil edildiği, hafta tatili çalışmasının ayrıca talep edilmesi gerektiğinden bahisle fazla mesai hesaplamasında hafta tatillerinde çalışılan 5 saate kadar olan süreler dahil edilmemiştir.

Dava dilekçesinde açıkça hafta tatillerindeki çalışmalar da ileri sürülerek fazla mesai ücreti talep edildiğinden, hafta tatillerinde çalışılan 5 saate kadar olan sürelerin de fazla mesai ücreti hesabına dahil edilmesi gerektiğinin düşünülmemesi hatalıdır.

Diğer yandan, bozma ilamında “dosyada mevcut 2008 yılı Aralık ayı bordrosunda fazla mesai tahakkuku olmadığı gözetilerek, bu ay için şahit beyanlarına göre fazla mesai ücreti hesaplanarak hüküm altına alınması gerektiğinin düşünülmemesi hatalıdır.” şeklinde bozma nedeni var ise de bozma sonrası verilen Mahkeme kararında bu ayın fazla mesai ücretinin yine hüküm altına alınmaması hatalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istemi halinde ilgiliye iadesine, 10.07.2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

———————

AVUKAT A TÜMBAŞ

Avukatlık / Danışmanlık

 Gaziantep Barosu

İş ve İşçi Davaları Avukatı

(Kıdem, ihbar, yıllık izin, maaş alacaklar ile Hizmet tespiti davaları)

İletişim İçin:

https://alitumbas.av.tr/gaziantep-avukat-adres

 

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?