Güvence hesabı tazminat davası

Güvence hesabı tazminat davası

Özet : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı-karşı davacı Güvence Hesabı vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 06.10.2015 Salı günü davacı-karşı davalı H.. B.. tarafından gelen olmadı. Davalı O.. A.. vekili Av. A.. A.. geldi. Davalı-karşı davacı Güvence Hesabı tarafından gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davalı O.. A.. vekili dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmış olup dosya incelendi, gereği düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkili adına kayıtlı bulunun aracın, dava dışı O.. A..’ın sevk ve idaresinde iken tek taraflı kaza yaptığını, araçta yolcu olarak bulunan H. K.nun vefat ettiğini, davalı Güvence Hesabı’nın vefat edenin hak sahiplerine ödediği 52.595,40 TL’yi tahsil etmek için müvekkili aleyhine icra takibi yaptığını, oysa müvekkilinin aracı, kazadan önce aracı haricen sattığını, bu nedenle işleten sıfatının bulunmadığını belirterek davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep etmiştir….

Yapılan yargılama sonucu davanın kısmen kabulüne dair verilen hüküm; davacı vekili ve davalılar vekili tarafından temyiz edilmekle, Dairemizin 02/07/2013 gün 2013/6398-2013/10544 sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmiştir.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 24 1
Güvence hesabı tazminat davası 2

T.C.Yargıtay

17. Hukuk Dairesi

Esas No : 2014/12127

Karar No : 2015/10496

Karar Tarihi : 12.10.2015 

MAHKEMESİ: Arapgir Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ: 10/04/2014

NUMARASI: 2013/75-2014/44

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı-karşı davacı Güvence Hesabı vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 06.10.2015 Salı günü davacı-karşı davalı H.. B.. tarafından gelen olmadı.

Davalı O.. A.. vekili Av. A.. A.. geldi. Davalı-karşı davacı Güvence Hesabı tarafından gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davalı O.. A.. vekili dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmış olup dosya incelendi, gereği düşünüldü. 

KARAR

Davacı vekili, müvekkili adına kayıtlı bulunun aracın, dava dışı O.. A..’ın sevk ve idaresinde iken tek taraflı kaza yaptığını, araçta yolcu olarak bulunan H. K.nun vefat ettiğini, davalı Güvence Hesabı’nın vefat edenin hak sahiplerine ödediği 52.595,40 TL’yi tahsil etmek için müvekkili aleyhine icra takibi yaptığını, oysa müvekkilinin aracı, kazadan önce aracı haricen sattığını, bu nedenle işleten sıfatının bulunmadığını belirterek davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep etmiştir.

Birleştirilen davalarda ise, davacının, vefat edenin hak sahiplerine ödediği 52.595,40 TL’nin davalılardan rücuan tahsili için icra takibi başlattığı ancak davalıların itiraz ettiği belirtilerek itirazın iptaline ve takibin devamına karar verilmesi talep edilmiştir. 

Davalılar, davanın reddini savunmuştur.

Yapılan yargılama sonucu davanın kısmen kabulüne dair verilen hüküm; davacı vekili ve davalılar vekili tarafından temyiz edilmekle, Dairemizin 02/07/2013 gün 2013/6398-2013/10544 sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkemece, uyulmasına karar verilen bozma ilamı, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; asıl dava yönünden, davanın kabulü ile davacının icra takibine konu 54.712,36 TL tutarındaki borç açısından borçlu olmadığının TESPİTİNE, davalı tarafın %40 icra inkar tazminatı talebinin de reddine, birleştirilen davaların reddine, karar verilmiş; hüküm, davacı-karşı davalı Güvence Hesabı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davacı-karşı davalı vekilinin yerinde olmayan tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA,

Duruşmada vekille temsil olunmayan davacı-karşı davalı H.. B.. yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına ve aşağıda dökümü yazılı 2.470,49 TL kalan onama harcının temyiz eden davacı-karşı davalı Güvence Hesabından alınmasına 12/10/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?