Fazla Çalışma Sebebi ile Sözleşmesini Fesheden Tazminat Hakkı Var Mıdır?

Fazla Çalışma Sebebi ile İş Sözleşmesini Fesheden İşçinin Tazminat Hakkı Var Mıdır?

tazminatT.C.YARGITAY7. HUKUK DAİRESİE. 2014/19129K. 2015/13542T. 2.7.2015
* YILDA 270 SAATİ AŞAN FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILMASI NEDENİYLE İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHİ (Fazla Çalışmaya Kalıp Ücretini de Aldığı Gerekçesiyle Kıdem Tazminatı Talebinin Reddedilemeyeceği/Ücrete Fazla Çalışma Karşılıklarının Dahil Olmasının Peşinen Muvafakat Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği)
* İŞÇİYE YILDA 270 SAATİ AŞAN FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILMASI (Her Yıl İçin Fazla Çalışma Yapmaya Muvafakat Ettiğine Dair Belge Alınmaması – İşçinin Fesih Hakkının Doğduğunu Kabul Etmek Gerektiği/Davacının Fazla Çalışmaya Kalıp Ücretini de Aldığı Gerekçesiyle Kıdem Tazminatı Talebinin Reddinin Hatalı Olduğu)
* KIDEM TAZMİNATI TALEBİ (İşçiye Yıllık Yasal Sınır Olan 270 Saatten Fazla Her Yıl İçin Fazla Çalışma Yapmaya Muvafakat Ettiğine Dair Belge Alınmadan Mesai Yaptırılması/Ücrete Fazla Çalışma Karşılıklarının Dahil Olmasının Peşinen Muvafakat Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği – Davacının Fazla Çalışmaya Kalıp Ücretini de Aldığı Gerekçesiyle Kıdem Tazminatı Talebinin Reddedilemeyeceği)
* İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE FESHİ (Her Yıl İçin Fazla Çalışma Yapmaya Muvafakat Ettiğine Dair Belge Alınmadan Yıllık Yasal Sınır Olan 270 Saati Aşan Fazla Çalışma Yaptırılması – Ücrete Fazla Çalışma Karşılıklarının Dahil Olmasının Peşinen Muvafakat Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği/Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gerektiği)
* FAZLA MESAİ KARŞILIKLARININ ÜCRETE DAHİL OLMASI (Peşinen Muvafakat Niteliğinde Olmadığı/Mahkemece 270 Saati Aşan Çalışmaların Varlığının Araştırılıp Var Olduğunun Tespiti Halinde Davacının Fesih Hakkının Doğduğunu Kabul Etmek Gerektiği – Davacının Fazla Çalışmaya Kaldığı ve Ücretini de Aldığı Gerekçesiyle Kıdem Tazminatı Talebinin Reddedilemeyeceği)
1475/m. 14
4857/m. 41
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği/m. 9
ÖZET : Davacı, iş sözleşmesini haklı sebeple kendisinin feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ile yıllık izin alacağının tahsilini istemiştir. Davacı, yıllık yasal sınır olan 270 saatten fazla mesai yaptırıldığı ve bu hususun çalışma şartlarının uygulanmaması olduğu iddiasıyla iş sözleşmesini feshettiğini ileri sürmüş olup dosyada davacının her yıl için fazla çalışma yapmaya muvafakat ettiğine dair verdiği bir belge bulunmamaktadır. Ücrete, fazla çalışma karşılıklarının dahil olması, peşinen muvafakat niteliğinde değildir. Mahkemece 270 saati aşan çalışmaların varlığının araştırılıp var olduğunun tespiti halinde, davacının fesih hakkının doğduğunu kabul etmek gerekir. Davacının fazla çalışmaya kaldığı ve ücretini de aldığı gerekçesiyle kıdem tazminatı talebinin reddi hatalıdır.
DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının reddine,
2-) Davacı, iş sözleşmesini haklı sebeple kendisinin feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ile yıllık izin alacağının tahsilini istemiştir.
Davalı, davacının iş sözleşmesini haksız ve sebepsiz olarak feshettiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının iş sözleşmesini fesihte haklı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
4857 Sayılı Kanun’un 41.maddesinde fazla çalışma süresinin yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamayacağı, İş Kanununa dair fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma Yönetmeliğinin 9.maddesinde fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının gerektiği, bu onayın her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınması gerektiği bildirilmiştir.
Somut olayda, davacı, yıllık yasal sınır olan 270 saatten fazla mesai yaptırıldığı ve bu hususun çalışma şartlarının uygulanmaması olduğu iddiasıyla iş sözleşmesini feshettiğini ileri sürmüş olup dosyada davacının her yıl için fazla çalışma yapmaya muvafakat ettiğine dair verdiği bir belge bulunmamaktadır. Ücrete, fazla çalışma karşılıklarının dahil olması ise, peşinen muvafakat niteliğinde olmayıp mahkemece 270 saati aşan çalışmaların varlığının araştırılıp var olduğunun tespiti halinde, davacının fesih hakkının doğduğunu kabul etmek gerekirken, davacının fazla çalışmaya kaldığı ve ücretini de aldığı gerekçesiyle kıdem tazminatı talebinin reddi hatalıdır.
3-) Temyiz aşamasından sonra davalı tarafça ibraz olunan borcu sükut ettiren belge niteliğinde olan yıllık izin defteri izin formları ve yıllık izin tablosu belgelerinin asılları getirtilip davacının, sözü edilen belgelerin içerikleri ve imzası hakkında beyanı alındıktan sonra bir değerlendirme yapılarak hüküm kurulmak üzere kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde taraflara iadesine, 02.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

———————

AVUKAT A TÜMBAŞ

Avukatlık / Danışmanlık

 Gaziantep Barosu

İş ve İşçi Davaları Avukatı

(Kıdem, ihbar, yıllık izin, maaş alacaklar ile Hizmet tespiti davaları)

İletişim İçin:

https://alitumbas.av.tr/gaziantep-avukat-adres

 

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?