Devre Tatil Sözleşmesinin Feshi – Tüketici Avukatı

T.C.YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

Esas: 2014/306

Karar: 2014/12783

Tarih: 22.04.2014

✦ DURUŞMA AÇILMADAN KARAR VERİLMESİNİN ADİL YARGILANMA VE HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ İHLALİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU

✦ HÜKMÜN BOZULDUĞU

✦ DOSYA ÜZERİNDEN YAPILAN İNCELEME SONUCUNDA HÜKÜM TESİSİNİN İSABETSİZLİĞİ

✦ DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ DAVASI

2709 – TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI / 36 

6100 – HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU / 27, 297, 320 

Taraflar arasındaki devre tatil sözleşmesinin feshi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Karar: Davacı, 11.06.2011 tarihinde hediye tatil vaadi ve kapıdan satış yöntemiyle, davalı şirketin temsilcileri tarafından yanıltılarak, hiç niyeti yokken psikolojik baskı altında devre mülk sözleşmesi imzalamak zorunda bırakıldığını, sözleşme gereğince davalıya 1.500.00 TL peşinat ödediğini ve cayma bildiriminde bulunmasına rağmen davalının sözleşmeyi haksız olarak fesih etmek istemediğini ileri sürerek sözleşmenin feshine, verilen senetlerin iptaline, ödediği 1.500.00 TL’nin iadesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 23 1

Mahkemece, HMK.’nm uyarınca duruşma açılmadan ve dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-A.İ.H.S’nin adil yargılanma hakkı, Anayasanın 36. maddesinde hak arama hürriyeti ve 27’inci maddesinde hukuki dinlenilme hakkı ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup hukuki dinlenilme hakkının usul hukukundaki bir diğer yansıması ise madde 297/1-c bendinde yer almıştır. Hukuki dinlenilme hakkı, adil yargılanma hakkının en önemli unsurudur. Adil yargılanma ve hukuki dinlenilme hakkı gereğince kişi habersiz olarak yargılanamaz ve hakkında karar verilemez.

Taraflar, mahkeme önünde iddia ve savunmalarını ileri sürme, yargılama ile ilgili açıklamada bulunma ile ispat hakkına sahiptirler. Bu nedenlerle hukukumda kural olarak davalıya savunma hakkını kullanmasına olanak sağlanması için duruşma açılmadan karar verilmesi mümkün değildir. A.İ.H. Mahkemesi, herkesin medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili olarak bir mahkeme tarafından davasının görülmesini isteme hakkının olduğu ve medeni hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi için ilk derece ve temyiz mahkemelerine erişim ile beraber mahkemeye gitme hakkının da eşit derece korunduğunu belirtmiştir.

Ayrıca, mahkeme erişim ve yargıya gitme hakkına getirilen sınırlamaların hakkın esasına zarar vermemesi gerektiğini belirtmiş, haklı bir amaç gütmeyen ve başvurulan yollar ile ulaşılmak istenen amaç arasında makul bir orantılılık ilişkisi bulunmayan bir sınırlamanın AİHS’nin 6’ıncı maddesine aykırı olduğunu tespit etmiştir. Yine de bu hak mutlak olmayıp bazı sınırlamalar getirilmesi mümkündür. HMK’nın 320/1.maddesinde mahkemenin mümkün olan hallerde tarafları duruşmaya davet etmeden dosya üzerinden karar vereceği düzenlenmiş olup bunun ancak ön inceleme aşamasında ve “mümkün olan hallerde” olduğu belirterek sınırlama alanı dar bir çerçeve içine alınmıştır.

Yukarıda açıklanan düzenlemeler ve içtihatlar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; duruşma açılmadan karar verilmesi adil yargılanma ve hukuki dinlenilme hakkının ihlali niteliğinde olup yukarıda açıklanan tüm düzenlemelere ve içtihatlara aykırıdır. Hal böyle olunca; mahkemece, duruşma açılıp tarafların iddia ve savunmada bulunmalarına imkan sağlandıktan sonra tarafların tüm deliller toplanarak hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, duruşma yapılmadan, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda hüküm tesis edilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

ali tumbas banner makale avukat 3 1

2-Bozma nedenine göre, davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenle kararın davalı yararına BOZULMASINA, 2.bentte açıklanan nedenle davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.04.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?