Devre tatil sözleşmesinin feshi nedeniyle ödenen bedelin tahsiline karar

Devre tatil sozlesmesinin feshi nedeniyle odenen bedelin tahsiline karar

Devre tatil sözleşmesinin feshi nedeniyle ödenen bedelin tahsiline karar

Yargıtay

20. Hukuk Dairesi

Esas : 2016/5661

Karar : 2016/7476 

Karar Tarihi : 23/06/2016

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davada … Tüketici ve … Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: 

KARAR

Dava, devre tatil sözleşmesinin feshi nedeniyle, ödenen bedelin tahsiline karar verilmesi istemine ilişkindir. 

… Tüketici Mahkemesince, Yargıtay Hukuk Dairesi 17.01.2012 tarih 2011/15055 E. – 2012/354 K. sayılı ilâmında yer alan “Somut uyuşmazlıkta tasarruf ve geleceğini garanti altına almak amacıyla 5 adet bağımsız bölüm satın alan kişi tüketici kabul edilemez.” şeklindeki karar metnini gerekçe göstererek, 7 adet devre tatil satın alan davacının da bu işleminin bir tüketici işlemi sayılamayacağı, dolayısıyla uyuşmazlığın 6502 sayılı Kanun kapsamına girmeyeceği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.

… Asliye Hukuk Mahkemesi ise sözleşmelerin aynı döneme ilişkin olmadığı, devre tatil anlamında 1’den fazla dönem itibari ile süreklilik arz eden yararlanma gayesi taşınarak işlem yapıldığı, uzun dönem devre mülkte tatil yapma amaçlı şahsi ihtiyaca binaen yapılan sözleşmeler anlamında davacının tüketici davalının ise satıcı sayılması gerektiği, farklı dönemleri kapsayan ve süreklilik arz eden kullanım amacının tekliği dikkate alınarak ticari amaçtan bahsedilemeyeceği uyuşmazlığın 6502 sayılı Kanun kapsamına girdiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.

4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amaç başlıklı 1. maddesinde kanunun amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde “Bu kanun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar.” hükmüne yer verilmiştir. Kanunun 3. maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları, hizmet; bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti ifade eder. Satıcı; kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri kapsar. Tüketici ise, “Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Bir hukukî işlemin 4077 sayılı Kanun kapsamında kaldığının kabul edilmesi için kanunun amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukukî işlemin olması gerekir.

Somut olayda; davacı taraf kaplıca işi yapan davalı şirketle imzaladığı 7 adet devre mülk alımına ilişkin 011702, 011705, 011707, 011708, 011709, 011710 ve 013574 seri numaralı sözleşmelerin iptali ile bu sözleşme kapsamında devre tatil hakkına ilişkin olarak yapılan

ödemenin, ödeme tarihinden itibaren işletilecek ticari faiziyle birlikte davalı taraftan tazmini isteminde bulunmuştur. Taraflar arasında, 4077 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir satış yahut hizmet ilişkisi bulunmadığı gibi, davacı tarafın bireysel tüketim açısından, aynı işletmeden 7 adet devre mülk satın almış olması hayatın olağan akışına uygun olmadığı gibi, davacı da yasada tanımlanan tüketici tanımına uymamaktadır. Bu nedenle, uyuşmazlığın genel hükümlere göre asliye hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince … Asliye Hukuk Mahkemesi Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 23/06/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Daha fazla bilgi için doğrudan 05325740383 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?