ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI GAZİANTEP AVUKAT

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Nedir? (TCK 103)

Çocuğun cinsel istismarı suçu, kanunda belirlenen belli yaştaki çocuğun bedenine fiziksel temasta bulunma şeklinde cinsel davranışlar sergilenmesi ile oluşur (TCK 103/1). Suç, 5237 sayılı TCK’nın 103. maddesinde “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı” suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Cinsel istismar suçunda mağdur çocuk olup suçun en önemli unsurudur. Çocuk, TCK’nın 6/1-a maddesinde, “henüz 18 yaşını doldurmamış kişi” olarak tanımlanmaktadır.

Cinsel istismar suçları açısından çocuk kavramı üç ayrı kategoride ele alınmaktadır:

15 yaşını tamamlamamış çocukların cinsel istismarı,

15 yaşını tamamlamış olmakla birlikte kendisine yönelen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocukların cinsel istismarı,

15-18 yaş grubunda olan çocukların, sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak cinsel istismarı.

Cinsel suçlar, genel olarak şu şekilde kategorize edilmektedir:

 1. Cinsel İstismar Suçu: Kural 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı bedensel temasta bulunmak suretiyle cinsel amaçla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır (TCK md.103). 15-18 yaş grubunda olan çocuklara karşı hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen bir nedenle çocuğun bedeni üzerinde icra edilen fiiller de cinsel istismar suçu olarak nitelenir.
 2. Cinsel Saldırı Suçu: Kural olarak yaşı büyük kimselere veya 15-18 yaş grubu mağdurlara yönelik (hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen başkaca bir neden olmaksızın) bedensel temasta bulunmak suretiyle cinsel amaçla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır (TCK 102)
 3. Cinsel Taciz Suçu: Mağdurun yaşına bakılmaksızın, fail ile mağdur arasında bedensel temas olmadan, halk arasında laf atma, sözlü taciz vb. gibi ifade edilen cinsel davranışlarla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır (TCK 105)
 4. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu: 15-18 yaş grubunda yer alan çocuklarla, çocuğun kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girilmesi halinde reşit olmayanla cinsel ilişki suçu oluşur (TCK 104).

Çocukların Basit Cinsel İstismarı Suçunun Unsurları

 1. Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Suçunun Temel Şekli: Basit cinsel istismar suçu, çocuğun cinsel istismarı suçunun temel şekli olup çocuğun vücudu üzerinde gerçekleştirilen, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik ve fakat cinsel ilişki düzeyine varmayan cinsel davranışlar sergilenmesi ile oluşur. Basit cinsel istismar suçunun oluşması için, gerçekleştirilen hareketlerin objektif olarak şehvi nitelikte bulunmaları yeterlidir; failin şehvi arzularının fiilen tatmin edilmiş olması şart değildir.
 2. Sarkıntılık Suretiyle Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Suçu: Sarkıntılık, çocuğun basit cinsel istismarı suçunun daha az ceza gerektiren en hafif şekli olarak kabul edilmektedir. Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçunda da diğer tüm cinsel istismar suçlarında olduğu gibi mağdur çocuğun bedenine fiziksel bir temasta bulunulması şarttır.

  Bedensel temas olmadan cinsel amaçla işlenen diğer fiiller çocuğun cinsel tacizi suçu olarak nitelenir. Örneğin, mağdur çocuğa cinsel amaçla “bacaklarına dokunayım mı” demek cinsel taciz, herhangi bir şekilde dokunmak ise sarkıntılık suretiyle cinsel istismar olarak kabul edilir.

Sarkıntılık; failin mağdur çocuğa yönelik yüzeysel, geçici ve hafif derecede cinsel davranışlarını ifade eder. Örneğin, çocuğa cinsel amaçla dokunmak, bir kere öpmek vb. gibi cinsel davranışlar sarkıntılık suretiyle cinsel istismar suçu olarak kabul edilir.

Basit cinsel istismar suçunun temel şekli ile daha az cezayı gerektiren sarkıntılık suretiyle cinsel istismar suçu arasındaki temel fark;

Sarkıntılık fiilinin kesik ve ani bir eylemle mağdur çocuğun bedenine temas edilmesiyle, çocuğun basit cinsel istismarı suçunun temel şeklinin ise çocuğa karşı cinsel sömürü düzeyine varacak şekilde birbirini takip eden birden fazla davranış icra edilmesiyle oluşmasıdır.

Özellikle belirtmek gerekir ki; 15 yaşını tamamlamamış çocuklar açısından mağdurun fiile rıza göstermesinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü, TCK md.103 “15 yaşını bitirmiş olup da 18 yaşını tamamlamamış” olan çocuklara karşı rızalarıyla işlenen cinsel davranışları cinsel istismar suçu kapsamına almamış ve bu kategorideki çocukların rızalarına önem vermişken, “15 yaşını tamamlamamış” çocuklara karşı yapılan her türlü cinsel davranışı rızaları olsa bile çocukların cinsel istismarı suçu kapsamına almıştır.

Çocuğun rızası hukuken üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakka ilişkin olmadığından hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilemez. Bu nedenle, 15 yaşını tamamlamamış çocukların cinsel istismara rıza göstermesi, yani fiili kendi isteğiyle yaptığını kabul etmesi failin cezalandırılmasını engellemez.

bosanma avukati gaziantep 3 1

Çocuk Cinsel İstismarının Türleri Nelerdir ?

Kız ve erkek çocuklara karşı cinsel şiddet, çeşitli şekillerde olabilir. Çocuk cinsel istismarı tecavüz, çocukla cinsel ilişki ve ensesti içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir. Oral, anal ya da vajinal yollardan giriş içeren cinsel ilişki ya da her türlü cinsel ilişki girişimini ve giriş içermeyen genitaldokunma ya da okşamayı içerir. Çocuğa cinsel eylemleri izletmek, açıkça cinsel biçimde kendini ifade etmeye teşvik etmek ya da zorlamak, uygunsuz cinsel materyallere maruz bırakmak gibi fiziksel olmayan temaslar ve giriş içermeyen eylemler de cinsel istismar içine girer.

Çocuk cinsel istismarı; sıklık, süre, başlangıç yaşı ve mağdurun istismarı yapan kişiyle (çocuk yaşamını yitirdiyse kurbanın faille) ilişkisi açısından da farklılıklar gösterebilmektedir. Çocuk cinsel istismarının dinamikleri erişkinden farklıdır. Çocuklar olaydan hemen sonra nadiren istismarı açıklar. İstismarın açıklanması bir kerede olmaktan ziyade, bir süreçtir ve genellikle fiziksel bir yakınma ya da davranış değişikliğini takiben başlamaktadır.

Cinsel istismar yaşamış olan çocuğun değerlendirilmesi, öykü alma ve adli muayene ile ilgili özel beceri ve teknikleri gerektirir. Cinsel organlarda fiziksel travmaya ilişkin kesin bulgular, cinsel istismarın üzerinden zaman geçtiği olgularda bile neredeyse iyileşmiş halde ortaya çıkabilmektedir. Bir süre sonra fiziksel delil bulunamayabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar için yaşa uygun testler ve gebelik testi, olguya göre değerlendirme yapılarak istenir. Gaziantep ceza avukatı

Risk Grupları ?

Her yıl milyonlarca çocuğun fiziksel, cinsel, duygusal istismar ya da ihmal yaşadığı; 1000’den fazla çocuğun bu nedenlerle öldüğü tahmin edilmektedir. Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaşa göre dağılımları incelendiğinde;

 • %30’unun 2–5,
 • %40’ının 6–10,
 • %30’unun 11-17

yaş grubunda olduğu görülmektedir. Bir başka deyişle olguların %70’ini küçük yaş grubu oluşturmaktadır. Bu veriler adli birimlere yansıyan olgulardır.

Cinsel istismar Suçu Şikayete Tabi midir?

Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar suçunun faili de yaşı küçük çocuk olması durumunda suç şikayete bağlı suçlardandır. Mağdurun velisi veya vasisi şikayetçi olmadıkça soruşturma yapılmaz. Mağdurun velisi veya vasisi, şikayet hakkını suçun işlenmesinden itibaren 6 ay içinde kullanmalıdır. Bunun dışında TCK nın 103. Maddesi kapsamındaki cinsel istismar suçları Cumhuriyet Savcılığı tarafından resen (kamu davası) takip edilir.


ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI – MAĞDURENİN KAYIT YAŞINA GÖRE DAHA BÜYÜK OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI VE SANIKLARIN MAĞDURENİN YAŞI KONUSUNDA HATAYA DÜŞTÜKLERİNİN KABULÜNÜN GEREKTİĞİ

Özet : Mağdure ile sanıkların, aşamalardaki mağdurenin yaşı konusundaki beyanları ile tüm dosya kapsamı nazara alındığında, her ne kadar Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’nun raporunda mağdurenin doğum kaydına uygun gelişim gösterdiği belirtilmiş ise de 17 yaş içi ile uyumlu olduğuna dair usulüne uygun heyet raporu ve mahkemece duruşmada yapılan gözlemde 20 yaş civarında olduğuna ilişkin tespitinde mağdurenin kayıt yaşına göre daha büyük olduğunun anlaşılması ve bozma öncesi de sanıkların mağdurenin yaşı konusunda hataya düştüklerinin kabul edilmesi karşısında, sanıklar hakkında TCK 30’da düzenlenen hata hükümlerinin uygulanması suretiyle karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirir.

gaziantep avukat 5 1

Çocuğun Cinsel İstismarı Hakkında
Sıkça Sorular Sorular

Çocuğa cinsel istismar cezası kaç yıl?

Basit cinsel istismar suçunun cezası sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezasıdır. Mağdurun on iki yaşını doldurmamış olması halinde verilecek olan ceza, on yıldan az olamaz.

Çocuğun cinsel istismarı suçu nedir?

Türk Ceza Kanunun Çocukların cinsel istismarı suçu TCK 103. Madde aynen şu şekildedir; Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel istismardan nasıl beraat edilir?

a)Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması,
b) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması,
c) Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması hallerinde sanık hakkında beraat kararı verilebilir.

Cinsel istismarın Yatarı ne kadar?

 Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Gaziantep ceza avukatı

Cinsel istismardan 16 yıl ceza alan ne kadar yatar?

Paketin çıkması durumunda 8 yıl hapis cezası alan bir hükümlü, 6 yıl yerine 5 yıl 3 ay, 15 yıl ceza alırsa 11 yıl yerine 10 yıl cezaevinde yatacak. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası veriliyor.

Cinsel istismara uğrayan çocuğun ifadesi nasıl alınır?

Hukuken, işlenmekte olan veya işlenmiş olan bir suçun varlığı halinde bu durumun yetkili makamlara bildirilmesi gerekir. 155 Alo Polis hattı, 156 Alo Jandarma hattı, en yakın Polis Merkezine veya Cumhuriyet Savcılığına bildirimde bulunulması gerekir. Cinsel istismar şüphesi varsa ayrıca Alo 183 aranmasında fayda var.

Çocuğun cinsel istismara hangi mahkeme bakar?

Görevli Mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir. TCK. 103/6. maddesi kapsamında ise sanık hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis cezası verilir. Görevli Mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

Sadece mağdur beyanı ile ceza verilir mi?

Ceza muhakemesi hukukunda mağdur beyanının sanık beyanından bir üstünlüğü bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, mağdur beyanının tek başına mahkûmiyet kararına esas alınması şüpheden sanık yararlanır ilkesine açıkça aykırı olacaktır.

Çocuğun cinsel tacize uğradığı nasıl anlaşılır?

Cinsel içerikli sözcükleri kullanmada artma, Cinsel organları ile fiziksel olarak aşırı uğraşma, Oyunlarında cinsel içeriğin fazla olması, Uyku bozuklukları.

Mağdur beyanı somut delil midir?

Mağdurun beyanı, ayrıntılı, tutarlı, somut, istikrarlı ve mantıklı olması halinde beyanları hükme esas alınabilecek niteliktedir. Mağdurun ifadesinde hiç bir olağanüstü unsur veya açıklanamayan nokta bulunmamalıdır. Beyan, gerçek, sağlam, güvenilir ve inanılır bir delil olup yaşanmış bir vakıayı ifade etmelidir. Gaziantep ceza avukatı

Agir Ceza Davalari Hakkında – Gaziantep Barosu Avukatı Ali Tümbaş

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

5/5 - (1 Oy Kullanıldı)

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?