Çıraklık dönemi çalışmaları | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

ciraklik donemi calismalariÇıraklık dönemi çalışmaları

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/346

K. 2015/23408

T. 26.11.2015

• ÇIRAK OLARAK ÇALIŞMA ( Fazla Çalışma Alacağı/Davacının İşçi Olarak İş Kanunu’nun Kapsamında Çalıştığının Kabulünün Doğru Olduğu – Çalışmanın Niteliğinin Değişmediği/Davacının Çıraklık Eğitimi Aldığının Anlaşıldığı – Bu Dönemdeki Çalışma Düzeninin Fazla Mesai Alacağının Hesaplanması Bakımından Önem Arz Ettiği/Eğitim Kurumundan Devam Çizelgeleri Vs Belgelerin Getirtilerek Dosya Kapsamı İle Birlikte Hesaplama Yapılacağı )

• FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Davacının Çırak Olduğunun İddia Edildiği/Bu Dönemde de İşin ve Çalışmanın Niteliğinin Değişmediği – Davacının İşçi Olarak İş Kanunun Kapsamında Çalıştığının Kabulünün Doğru Olduğu/Ancak Hesaplamada Davacının Çıraklık Eğitimi Aldığı Dönemdeki Çalışma Düzeninin Dikkate Alınmasının Gerektiği – Eğitim Kurumundan Devam Çizelgeleri Vs Belgelerin Getirtilerek İncelenmesinin Gerektiği – Eksik Araştırma İle Karar Verildiği )

• VEKALET ÜCRETİ ( Bilirkişi Tarafından Hesaplanan Tutarın Takdiri İndirim Yapılmadan Önce Dahi Talep Edilen Tutarın Altında Olduğu/Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin Hatalı Olduğu – Fazla Mesai Alacağı )

4857/m. 41

işçi avukatı gaziantep iş hukuku
Çıraklık dönemi çalışmaları | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 4

ÖZET : Davacı işçinin fazla çalışma ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu uyuşmazlık konusudur.Dosya kapsamına göre; davacının çalışma döneminin bir kısmında çıraklık eğitimi aldığı anlaşılmaktadır. Tanık anlatımları,SGK belgeleri, çıraklık eğitimine dair evrak ve davacının eğitime başvuru dilekçesi nazara alındığında; davacının çırak olduğunun iddia edildiği dönemde de, işin ve çalışmanın niteliğinin değişmediği,davacının işçi olarak İş Kanunun kapsamında çalıştığının kabulü doğru ise de, bu dönemdeki çalışma düzeni fazla mesai alacağının hesaplanması bakımından önem arzetmektedir.Bu nedenle eğitim kurumundan davacının devam çizelgeleri vs belge getirtilerek,ilgili belge ve dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek fazla mesai alacağı hesaplanmalıdır. Eksik araştırma ile karar verilmesi hatalıdır. Bilirkişi tarafından hesaplanan tutar taktiri indirim yapılmadan önce dahi talep edilen tutarın altında kalmaktadır. Şu halde davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi hatalıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda; hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davalı vekili tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK’nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2-Davacı vekili; iş sözleşmesinin davalı tarafça haklı bir sebebe dayanmaksızın feshedildiğini belirterek bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının sözleşmesinin askıya alındığını, işverenden bir alacağı bulunmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Davacı işçinin fazla çalışma ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu uyuşmazlık konusudur.

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlamalıdır.İşçinin imzasını taşıyan bordroların sahteliği ortaya konmadıkça bu bordrolardaki fazla çalışma karşılığının ödendiği kabul edilir.İşyerine giriş çıkış kayıtları vb. belgeler fazla çalışmayı ispat vasıtasıdır.Yazılı belge bulunmaması halinde ise tanık anlatımlarına göre değerlendirme yapılması gerekir.

Bordrolardaki imzanın davacıya ait olduğunun anlaşılması halinde ilgili bordronun kapsadığı ay ile ilgili davacının fazla çalışma ücretini aldığı kabul edilmelidir.Eğer bordrolar ihtirazi kayıt konulmak suretiyle imzalanmışsa bordroda belirtilenden daha fazla süre ile çalıştığını davacı taraf her türlü delil ile ispatlayabilir.

Is Hukuku Gaziantep Avukat Ali Tumbas 18 1
Çıraklık dönemi çalışmaları | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 5

Dosya kapsamına göre; davacının çalışma döneminin bir kısmında çıraklık eğitimi aldığı anlaşılmaktadır. Tanık anlatımları,SGK belgeleri, çıraklık eğitimine dair evrak ve davacının eğitime başvuru dilekçesi nazara alındığında; davacının çırak olduğunun iddia edildiği dönemde de, işin ve çalışmanın niteliğinin değişmediği,davacının işçi olarak İş Kanunun kapsamında çalıştığının kabulü doğru ise de, bu dönemdeki çalışma düzeni fazla mesai alacağının hesaplanması bakımından önem arzetmektedir.Bu nedenle eğitim kurumundan davacının devam çizelgeleri vs belge getirtilerek,ilgili belge ve dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek fazla mesai alacağı hesaplanmalıdır. Eksik araştırma ile karra verilmesi hatalıdır.

3-Dava dilekçesinde 10.000,00 TL fazla mesai alacağı talep edilmiştir.Bilirkişi tarafından hesaplanan tutar taktiri indirim yapılmadan önce dahi talep edilen tutarın altında kalmaktadır. Şu halde davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi hatalı olmuştur.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 26/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?