Ceza Mahkeme Kararı – Usulsüz 35. Madde tebligatı | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

Ceza Mahkeme Kararı – Usulsüz 35. Madde tebligatı:

TC.YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2012/18371

KARAR NO : 2013/6622

DAVA : Davacı, uğratılan kurum zararının tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili davalının müvekkili ortaklıkta 03.07.1989 tarihinden itibaren çalışmaya başladığını, son olarak Kadıköy Satış Müdürlüğünde satış memuru olarak görev yaparken 08.10.2008 tarihinde yapılan kontrolde kendisi tarafından tanzim edilen MCO’larda usulsüzlük yapıldığının tespiti üzerine iş sözleşmesinin disiplin kurulunun 21.10.2008 tarihli 13 sayılı kararı ile bildirimsiz olarak feshedildiğini, Genel Müdürlükçe de onaylanmak suretiyle kesinleştiğini, keyfiyetin davalıya Bakırköy 33. Noterliğinin 22.10.2008 tarihli ve 57466 yevmiye numaralı ihbarnamesi ile 23.10.2008 tarihinde tebliğ edildiğini, davalı hakkında Kadıköy Satış Müdürlüğünde ve Satış Veri Kontrol Müdürlüğünde geniş bir inceleme başlatıldığını, bunun sonucunda ortaya çıkan toplam zararın 6.654,03 TL olduğunu her bir zarar doğurucu işlem bakımından zarar tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek kanuni faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.

gaziantep ceza avukatı ağır ceza avukatı tutukluluk sanık
Ceza Mahkeme Kararı - Usulsüz 35. Madde tebligatı | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 3

Davalıya Ticaret Kanunu’nun 35. maddesine göre tebligat yapılmıştır. Davalı yazılı cevap vermediği gibi duruşmalara da katılmamıştır.

Mahkemece davalının 03.07.1989 -22.10.2008 tarihleri arasında satış memuru olarak davacı işyerinde çalıştığı, davalının “İşten Çıkarma” cezası ile tecziyeye karar verildiği davalının 23.11.2006-04.10.2008 tarihileri arasında muhtelif tarihlerde tanzim edilmiş yirmibeş adet MCO ve 2 adet bilet nedeniyle davacı kurumu 2.738,03 TL zarara uğrattığı, davalının 25.09.2006-16.09.2008 tarihleri arasında muhtelif tarihlerde tanzim etmiş olduğu, altmışiki adet bilet nedeniyle davacı kurumun 3.916,00 TL olmak üzere toplam 6.654,03 TL zarara uğratmış olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece davalıya dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış tebligatın bila tebliğ dönmesi üzerine adres araştırmasına gidilmiş gelen müzekkere cevabından davalının Kazakistan’a gittiği ne zaman döneceğinin bilinmediği anlaşılmıştır.

yargıtay gaziantep işçi avukatı boşanma avukatı ceza avukatı
Ceza Mahkeme Kararı - Usulsüz 35. Madde tebligatı | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 4

Mahkemece bunun üzerine davalının daha önce Kadıköy …İş Mahkemesinin … esas sayılı dosyası ile işe iade davası açtığı bu dosyada bildirdiği adresin resmi kurumdan temin edilmiş adres olması gerekçesi ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu 35. maddeye göre tebligat çıkarılarak yargılamaya devam edilmiştir. Anılan hükme göre tebligat adresi hiç bulunamayan tarafa tebliğ yapmak için başvurulan istisnai bir durumdur.

Yapılan adres araştırmasında davacının Kazakistan’a gittiği belirtilmesine rağmen 7201 sayılı Kanun 35. maddeye göre tebligat yapılması usule aykırıdır. Mahkemece kanuna uygun şekilde taraf teşkili yapılmadan işin esasına girilerek karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 28.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzermakalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?