Çalışma İzni ve Türleri I İş Davası Avukatı I Gaziantep

Çalışma İzni Türleri

Çalışma izni türleri 13 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6735 sayılı “Uluslararası İşgücü Kanunu” 13 maddesinde belirtilmiştir.

Çalışma İzni türleri 3 grupta incelenebilir.

Geçici Çalışma İzni

Yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli çalışma izni verilir.

Yabancı çalışana aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir. Ancak, farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular ilk başvuru kapsamında değerlendirilir.

Süresiz Çalışma İzni

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.

Süresiz çalışma izni sahipleri Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancının seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur.
1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan; Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü, Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite ortağı, olan yabancılar çalışma izni alarak çalışabilirler.

Is Hukuku Gaziantep Avukat Ali Tumbas 2 13

Bağımsız Çalışma İzni

Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilecektir.

Bağımsız çalışma izni verilecek yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı gibi kıstaslar göz önüne alınacaktır.

Bağımsız çalışma izni, 10. Maddede yer alan süre kısıtlamalarına tabi olmaksızın süreli olarak düzenlenecektir.

Ayrıca, yasanın 11. Maddesinde düzenlenen Turkuaz Kart da değişik bir çalışma izni olarak mütalaa edilebilir. Turkuaz kart sahipleri de süreli çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanırlar

Turkuaz Kart Ne Sağlayacak

Nitelikleri, kapasiteleri ve yurt içi faaliyetlerinin ülke ekonomisine, bilim ve teknolojiye, yatırımlara ve istihdama önemli katkıları olması beklenen yabancılara, Amerikan “yeşil kart” uygulamasının bir benzeri olan “ Turkuaz Kart ” verilerek bir geçiş dönemi sonrasında Türkiye’de süresiz çalışma hakkı elde etmeleri sağlanacak.

13 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren ve önemli hedefleri arasında nitelikli yabancıları ülkeye çekmek olan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile getirilen Turkuaz Kart uygulamasında,  bu kart sahiplerinden çalışmaları 3 yıllık geçiş dönemi içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca uygun görülenlere kalıcı Turkuaz Kart verilecektir.

iş hukuku avukatı gaziantep

TANIM

Turkuaz Kart adı geçen yasada;

“Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ise ikamet hakkı veren belge” olarak tanımlanmıştır.

TURKUAZ KART KİMLERE VERİLEBİLECEK?

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi olumlu bulunanlara Turkuaz Kart verilebilecek.

Ayrıca, akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler T. kart uygulamasında nitelikli yabancılar olarak değerlendirilirler.

Geçici Koruma kapsamındaki yabancılar ise bu uygulamanın dışında tutulmuştur.

GEÇİŞ DÖNEMİ

Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilecek, bu süre içinde Bakanlık işveren veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belge talep edebilecektir. Geçiş süresi içinde iptal edilmeyen kartta yer alan geçiş süresi kaydı, yabancının başvurusu hâlinde kaldırılacak ve süresiz T.  Kart verilecektir.

Bu başvuru, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır. Bu süre dolduktan sonra geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve T. Kart geçersiz hale gelir.

Turkuaz Kart, sahibinin yurt dışında kalış süresinin Bakanlıkça belirlenen süreyi aşması durumlarında iptal edilecektir.

KART SAHİPLERİNİN HAKLARI

Turkuaz Kart sahibi yabancı süresiz çalışma izninin sağladığı haklara sahip olacaktır. Diğer bir deyişle, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır; seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur.

Ayrıca, kart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilir.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?