Boşanma Davası Maddi Manevi Tazminat Davası Açılabilir Mi ?

Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat

Medeni Kanun Madde 174, boşanma yüzünden mevcut veya beklenen menfaatleri zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu olan eşin, kusurlu olan diğer eşten uygun bir maddi tazminat isteyebilir hükmünü amirdir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Maddi tazminat, boşanma yüzünden mevcut veya beklenen menfaatleri zedelenen tarafa ödenen bir paradır. Maddi tazminat, boşanma yüzünden eşlerin ekonomik durumları değişmişse, eşlerin gelir ve giderleri dikkate alınarak belirlenir. Maddi tazminat, eşlerin malvarlığı üzerinde bir hak olarak kabul edilmez.

Manevi tazminat, boşanma yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafa ödenen bir paradır. Manevi tazminat, boşanma yüzünden eşlerin duyduğu elem, üzüntü, toplumsal baskı gibi duygusal zararları tazmin etmek için ödenir. Manevi tazminat, eşlerin malvarlığı üzerinde bir hak olarak kabul edilmez.

Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilmek için bazı şartlar vardır. Bu şartlar, şunlardır:

  • Boşanma kararının verilmiş olması gerekir.
  • Maddi tazminat talep edenin kusursuz veya az kusurlu olması gerekir.
  • Kendisinden maddi tazminat ödenmesi istenen eş daha fazla kusurlu olmalıdır.
  • Maddi tazminat talep eden tarafın mevcut veya beklenen menfaati sona ermiş olmalıdır.
  • Hükmedilecek tazminatın aleyhine karar verilen tarafın ödeme gücüne uygun olması gerekir.
boşanma avukatı gaziantep anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanma

Maddi tazminat talebini taraflar boşanma davası ile birlikte aynı dilekçede de isteyebilir, aynı anda boşanma davasından ayrı bir davada açabilir, yada boşanma davası bittikten sonra 1 yıl içerisinde de açabilir.

Manevi tazminat talebini taraflar boşanma davası ile birlikte aynı dilekçede de isteyebilir, aynı anda boşanma davasından ayrı bir davada açabilir, yada boşanma davası bittikten sonra 1 yıl içerisinde de açabilir.

Maddi ve manevi tazminat miktarı, hakim tarafından belirlenir. Maddi tazminat miktarını hakim, talep miktarından fazla olmamak koşuluyla hakkaniyet, menfaat kaybı ve kusur oranına göre belirler. Manevi tazminat miktarını hakim, üst sınır olarak talep edilen miktar ile bağlıdır. Hakim manevi tazminata hükmederken tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına, talep edenin kişilik haklarının ne ölçüde zedelendiğine, duyduğu üzüntü ve acıya, karşı tarafın kusur oranına göre belirler.

Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmak, hukuki bir işlemdir. Bu nedenle, bir boşanma avukatına danışmak, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmak için en iyi yoldur.

boşanma avukatı gaziantep anlaşmalı çekişmeli

Yargıtay 

2. Hukuk Dairesi 

Esas : 2013/18440

Karar : 2014/42 

BOŞANMA SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

“İçtihat Metni” Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı (kadın) tarafından, davalı-davacı kocanın davasının kabulü, kusur belirlemesi, nafaka ve maddi tazminat miktarları ve manevi tazminat isteğinin reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-davalı (kadın)’ın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Toplanan delillerden davalı-davacı kocanın mahkemece tespit edilen kusurları yanında eşine salak diyerek hakaret ettiği ve düğün fotoğraflarını yırttığı anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 174/2 maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Toplanan delillerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen davacı-davalı kadının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları ( TMK. md.4 TBK. md. 50, 51, 52, 58) dikkate alınarak davacı-davalı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA,….karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?