Başka bir kamu kurumuna geçmek isteyen kamu görevlisine idarece “muvafakat verilmemesi” işleminin iptali

Başka bir kamu kurumuna geçmek isteyen kamu görevlisine idarece “muvafakat verilmemesi” işleminin iptali

kamu kurumu

ÖZÜ : Başka bir kamu kurumuna geçmek isteyen kamu görevlisine idarece “muvafakat verilmemesi” işleminin iptali… “kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına daha uygun olduğu, eşinin de İstanbul İline sağlık teknikeri olarak atandığı, Anayasa ile güvence altına alınan aile birliğinin sağlanmasını teminen aile bireylerinin bir arada tutulması, ailenin huzur ve mutluluğunun devam ettirilmesi suretiyle kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri için eşinin görev yaptığı yerde çalışmasının yararlı olacağı, davacıya muvafakat verilmemesi yönünde tesis edilen davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı” ….,..hakkında … Danıştay 5.Dairesinin 30.11.2015  tarihli aynı yöndeki 2 ayrı kararı

T.C.

DANIŞTAY

5. DAİRE

E. 2014/6672

K. 2015/9531

T. 30.11.2015

İsteğin Özeti : Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde laborant olarak görev yapan davacının, 2013/2 KPSS sonucu Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı İstanbul Bölgesine sağlık teknikeri olarak yerleştirilmesinin yapıldığından bahisle muvafakat verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair 11.12.2013 gün ve 2686 Sayılı işlemin; kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına daha uygun olduğu, eşinin de İstanbul İline sağlık teknikeri olarak atandığı, Anayasa ile güvence altına alınan aile birliğinin sağlanmasını teminen aile bireylerinin bir arada tutulması, ailenin huzur ve mutluluğunun devam ettirilmesi suretiyle kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri için eşinin görev yaptığı yerde çalışmasının yararlı olacağı, davacıya muvafakat verilmemesi yönünde tesis edilen davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda Yozgat İdare Mahkemesi’nce verilen 17/07/2014 günlü, E:2014/95; K:2014/477 Sayılı kararın, dilekçede yazılı sebeplerle 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Düşüncesi : Kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

KARAR : İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Yozgat İdare Mahkemesi’nce verilen 17/07/2014 günlü, E:2014/95; K:2014/477 Sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına; temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 30/11/2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

T.C.

DANIŞTAY

5. DAİRE

E. 2015/4699

K. 2015/9524

T. 30.11.2015

İsteğin Özeti : Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 657 Sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında hemşire olarak görev yapan davacının, KPSS 2014/1 yerleştirme sonucuna göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı emrine Manisa İline hemşire olarak atanmasına muvafakat verilmemesine dair 18.09.2014 gün ve 24874 Sayılı işlemin; kamu personelinin atanması ve yer değiştirmesinde kamu yararı ve hizmetin gerekleri asıl olduğu, Anayasa ile korunması emredilen aile bütünlüğünün gözardı edilemeyeceği, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun davalı idareye yönelik 25.07.2014 gün ve 4330354 Sayılı yazısı ile davacının 2014/1 KPSS yerleştirme sonucuna göre kurum kadrolarına hemşire olarak yerleştirildiği, uygun görülmesi halinde naklen atanmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin istenildiği, davacının nakil yasağına tabi olmadığı, davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda İzmir 5. İdare Mahkemesi’nce verilen 28/05/2015 günlü, E:2014/1440; K:2015/938 Sayılı kararın, dilekçede yazılı sebeplerle 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Düşüncesi : Kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

KARAR : İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. İzmir 5. İdare Mahkemesi’nce verilen 28/05/2015 günlü, E:2014/1440, K:2015/938 Sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına; temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 30/11/2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?