Ayıplı Buzdolabı Nedeniyle Çıkan Yangın Ve 18.150 Euro’nun Hasar Görmesi İle Kısmen Yanık Paranın Değiştirilme İmkanının Araştırılması

Ayıplı Buzdolabı Nedeniyle Çıkan Yangın Ve 18.150 Euro’nun Hasar Görmesi İle Kısmen Yanık Paranın Değiştirilme İmkanının Araştırılması

Ayıplı Buzdolabı Nedeniyle Çıkan Yangın Ve 18.150 Euro’nun Hasar Görmesi İle Kısmen Yanık Paranın Değiştirilme İmkanının Araştırılması

Yargıtay

13. Hukuk Dairesi

Esas : 2014/3184

Karar : 2014/18305

Karar Tarihi : 9.6.2014

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı,davalının ürettiği buzdolabının ayıplı imal edilmesi nedeniyle evinde yangın meydana geldiğini,bu yangın sonucu ev eşyaları ve 18.150 Euro paranın yanarak kullanılamaz hale geldiğini belirterek;fazlaya ilişkin haklarını saklı kalmak üzere 10.000 TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, yangının buzdolabından değil uygun şekilde yapılmamış olan ev içi elektrik tesisatından kaynaklandığını savunmuştur.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş,hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı, taşınmazında meydana gelen yangın sonucu evinde bulunan 18.150 Euro paranın da yandığını ileri sürmüş olup,dosya içerisinde yeralan 20.06.2009 tarihli Jandarma olay yeri tespit tutanağında davacıya ait evde meydana gelen yangında adet ve miktarları ayrı ayrı tespit edilen toplam 18.150 Euro paranın kullanılamayacak şekilde kenarlarının yanmış olduğu tespit edilerek,aynı tarihli “teslim tesellüm belgesi “ başlıklı tutanakla davacı tarafa teslim edildiği anlaşılmaktadır. Dava konusu paraların kenarlarının yanması nedeniyle mevcut haliyle kullanılamayacak nitelikte olduğu tespit edilmiş ise de,bu paraların yurtiçinde veya Avrupa Birliği ülkelerinde yenisi ile değiştirme imkanı olup olmadığının araştırılması gerekir. Dava konusu paraların yenisi ile değiştirme imkanı bulunması halinde davacının bir zararından bahsedilemeyecektir. Hal böyle olunca mahkemece bu husus üzerinde durularak gerekli araştırma yapılmak suretiyle sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup,bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine,(2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 09.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Daha fazla bilgi için doğrudan 05325740383 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?