Avukatlık ücretinde danıştay iptali nedeniyle indirime gidildi

2017 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi öncesi 2016 tarifesinde küçük bir değişiklik yapılmıştır.

30.11.2016 tarihinde yayınlanan AAÜT’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin tarife ile 30.11.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapıldı.

AAÜT’nin değişiklik yapılan önemli bazı maddeleri şu şekilde;

11. Maddedeki değişiklik ile icra memurunun hatasından kaynaklanan işlemlerde İcra Mahkemelerince  kendisini vekil ile temsil eden şikayetçi lehine hükmedilip hazineden tahsiline karar verilmesine ilişkin tarife hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

14. maddede yapılan değişiklik ile beraat sebepleri aynı olsa da kendisini vekille temsil ettiren sanıklar açısından artık ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilecek.

17. maddede yapılan değişiklik ile artık kısmı ret halinde karşı tarafa vekalet ücretine hükmedilebilecek.

22. maddede yapılan değişiklik ile artık 20 dosyaya kadar olan seri davalarda tam ücret alınabilecek. Bu rakam daha önce 40’tı.

 Ayrıca bir çok dava ve takip açısından vekalet ücretlerinde de indirime gidildi :Tahliyeye ilişkin icra takipleri için bin 800 TL’den 600 TL’ye,Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 900 TL’den 700 TL’ye ,  İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için; Duruşmasız ise bin TL’den 900 TL’ye , Duruşmalı ise bin 500 TL’den bin 375 TL’ye düşürüldü.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

MADDE 11 – ….

(4) İcrave iflas müdürlüklerinin yaptığı işlemler nedeniyle icra mahkemesine yapılanşikayetlerde, hukuka aykırılı- ğın icra ve iflas memurunun hatasındankaynaklanması nedeniyle verilecek şikayetin kabulü kararlarında, Hazi- nealeyhine maktu ücrete hükmolunur.(30.11.2016tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT’de değişiklik yapılmasına ilişkinTarifenin 1. maddesi gereğince bu fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.)30.11.2016 tarihinde yayınlanan AAÜT’deDeğişiklik Yapılmasına İlişkin tarife ile 30.11.2016 tarihinden itibarengeçerli olmak üzere değişiklik yapıldı.

ali tumbas banner makale avukat 3 1

(8) İcradairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdiavukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlıkücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların 1136 sayılıKanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlıkücreti, Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde icra dairelerinde yapılantakipler için belirlenen maktu ücrettir. Ancak belirlenen ücret asıl alacağı geçemez

(8) İcramüdürlüklerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasındaakdi avukatlık ücreti kararlaş- tırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlıkücretinin geçersiz  sayıldığı  hallerde;  çıkabilecekuyuşmazlıkların AvukatlıkKanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlıkücreti, Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kal-mamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmındaki yüzdelik oranların yarısı esasalınarak belirlenir. Ancak, belirlenen ücret asıl alacağı geçemez. (30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT’de değişiklikyapılmasına ilişkin Tarifenin 1. maddesi gereğince yukarıdaki paragraftaki gibideğiştirilmiştir)

Cezadavalarında ücret

MADDE 14 –….

(4) Beraat eden vekendisini vekil ile temsil ettiren sanık ya- rarına Hazine aleyhine maktuavukatlık ücretine hükme- dilir. Beraateden sanıklar birden fazla ise beraat sebebi ortak olan sanıklar müdafii lehinetek, beraat sebebi ayrı olan sanıklar müdafii lehine ise ayrı ayrı avukatlıkücreti- ne hükmolunur. (30.11.2016tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT’de değişiklik yapılmasına ilişkinTarifenin 2. maddesi gereğince 2. cümle yürürlükten kaldırılmıştır.)

Danıştayda,Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerindegörülen dava ve işlerde ücret

MADDE 15 –….

(4) Vergimahkemelerinde takip edilen davalarda taraflar arasında akdi avukatlık ücretikararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersizsayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanunu- nun 164 üncümaddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çö- zülmesinde avukatlık ücreti, Tarifeninikinci kısım birinci bölümünde belirtilen vergi mahkemelerine ilişkin ücretinüç katı olarak belirlenir. Ancak, belirlenen ücret değeri para ile ölçülebilenişlerde vekil eden lehine iptal edilen miktarı geçemez. (30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlananAAÜT’de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 3. maddesi gereğince  bufıkra yürürlükten kaldırılmıştır.)

Tahkimdeve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret

MADDE 17 –…..

(2) Sigorta TahkimKomisyonları, Komisyona başvuranların taleplerinin kısmen veya tamamen reddihalinde, reddedilenkısım yönünden karşı taraf lehine Tarifeninikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücreti esasalmak ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı SigortacılıkKanunundaki beşte birlik orana uyulmak kaydıyla, Tarifenin üçüncü kısmına göreavukatlık ücretine hükmeder. Asliye mahkemeleri için öngörülen maktu ücretinesas alınması gereken durumlarda da beşte birlik indirim yapılır.

işçi işveren avukatı gaziantep

Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez. Sigorta TahkimKomisyonları, Komisyona başvuranların taleplerinin kısmenveya tamamen kabulü halinde ise Tarifeninikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücreti esasalarak, Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Ancakhükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.

(2)Sigorta Tahkim Komisyonları, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliyemahkemeleri için öngörülen üc- reti esas almak ve 3/6/2007 tarihli ve 5684sayılı Sigorta- cılık Kanunundaki beşte birlik orana uyulmak kaydıyla,Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hük- meder. Ancak hükmedilenücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT’de değişiklikyapılmasına ilişkin Tarifenin 4. maddesi gereğince yukarıdaki paragraftaki gibideğiştirilmiştir)

Seridavalarda ücret

MADDE 22 –(1) İhtiyari davaarkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın isterbir davada birleştirilsin toplamda yirmidosyayakadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda altmışbeşdosyaya kadar açılan seri davalarda her birdosya için ayrı ayrı tam ücretin %70’ioranında avukatlık ücretine, toplamda yüzdoksan dosyaya kadaraçılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60’ıoranında avukatlık ücretine, toplamda yüzdoksandan fazla açılanseri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ıoranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi içindosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.

(1)İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusuyapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda kırk dosyaya kadar açılanseri dava- larda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, top-lamda yüz dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tamücretin %70’i oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelli dosyaya kadaraçılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60’ı oranındaavukatlık ücretine,  toplamda  ikiyüzelliden  fazla  açılan seri davalarda her bir dosyaiçin ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir.Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyayailişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT’de değişiklikyapılmasına ilişkin Tarifenin 5. maddesi gereğince yukarıdaki paragraftaki gibideğiştirilmiştir)

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?