gaziantep işçi avukatı ve boşanma avukatı

Aracın kilometre bilgileriyle oynanması nedeniyle açılacak tazminat davası

Aracın kilometre bilgileriyle oynanması nedeniyle açılacak tazminat davası

ÖZÜ :  gizli ayıplı 2.el araç satışı.. sayaç kilometresi 300.000 iken 80 bine düşürülen 2 .el araç..0 km araç almak için kendi aracını ekspertiz raporuyla TAKAS ‘la harici sözleşme ile bayi’ye  teslim edilmesi sonrası galeriden  bir başkasına satılan araç… araçtaki gizli ayıp sebebiyle davacının araç için sarf ettiği tamirat giderleri ve araç mahrumiyeti sebebiyle oluşan gelir kaybı karşılığında oluşan zarar tutarından davalıların tazminle sorumlu olduğu hakkında … Yargıtay 19.Hukuk Dairesinin   25.09.2017 tarihli kararı … 

T.C.YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/11002 K. 2017/6215

T. 25.9.2017

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın davalı şirketler yönünden kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı şirketler vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin davalılardan 22/01/2010 tarihinde 25.000.00.-TL ödeyerek araç satın aldığını, trafik tescil ve plaka işlemlerinin tamamlanmasından sonra dolmuş olarak çalıştırmaya başladığını, ancak aracın motorunun kötü durumda olduğunu ve çekişinin iyi olmadığının anlaşılması üzerine davalı şirketin elamanları ile görüştüğünü, bunların müvekkilini bir süre oyaladıklarını, …

ali tumbas banner makale avukat 1
Aracın kilometre bilgileriyle oynanması nedeniyle açılacak tazminat davası 4

4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2010/34 D.İş sayılı dosyası ile yaptırdığı tespit sonucu aracın önden aldığı çok ciddi bir hasar sonrası toplandığını ve kilometresi ile de oynandığının belirlendiğini ileri sürerek, araç için sarf ettiği tamirat giderleri ve araç mahrumiyeti sebebiyle oluşan gelir kaybı karşılığında toplam 7.500.00.-TL’nin davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılardan … vekili; davaya konu… plaka sayılı aracı müvekkilinin 01/12/2009 tarihinde satın aldığını, servis anlaşması yaptığı şirket ile sıfır km araç kullanılmasının kararlaştırılmış olması sebebiyle aldığı aracı 5.000,00.-TL aşağısına davalı … Otomotiv ….Ltd. Şti.’ye sattığını, ancak şirketin aracı kendi üzerine devralmayıp satış vekaleti ile davacıya devrin yapıldığını, bu sürede araç üzerinde herhangi bir oynama yapılıp yapılmadığını ve davacıya aracın nasıl satıldığını da müvekkilinin bilmediğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı şirketlerin vekili ise; davacının aracı muayene ettirmeden sadece km’sine bakarak satın alması sebebiyle ağır kusurlu olduğunu, aracın mülkiyetinin davalı …’a ait olduğunu, müvekkilinin davaya konu aracı sadece satışa çıkarıp sergilediğini, davacıya herhangi bir garanti verilmediğini, alım-satımın alıcıyla satıcı arasında yapıldığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davalılardan …’ ın sahibi bulunduğu davaya konu …plakalı aracın, davalı … Ltd. Şti. tarafından adı gecen davalıya satılan sıfır kilometre aracın kısmi karşılığı olarak ekspertizi yapılmak suretiyle takas yoluyla alındığı, bilahare davalı …Ltd. Şti.’ nin galerisinde satışa sunulan aracın davalı diğer şirket tarafından haricen davacıya satıldığı, aracın önemli hasara maruz kalıp onarım görmüş olmasına rağmen hasarsız olduğu söylenip, gerçekte 300.000 kilometrenin üzerinde olmasına rağmen sayaç üzerindeki oynama ile 80785 kilometre olduğu bildirilmek suretiyle gizli ayıplı şekilde davacıya satıldığı, benimsenen bilirkişi raporuna göre araçtaki gizli ayıp sebebiyle davacının uğradığı zarar tutarının 6.785.58.-TL olduğu, aracın tamirde geçen 10 günlük süre sebebiyle de davacının 2.000.00.-TL zarara uğradığı, bu sebeplerle davacının uğradığı toplam zarar tutarının 8.785.58.-TL ye ulaştığı anlaşıldığından taleple bağlı kalınmak suretiyle 7.500,00.-TL’nin davalı şirketlerden tahsiline, davalılardan … aleyhinde açılan davanın pasif husumet ehliyetinin bulunmaması, sebebiyle reddine karar verilmiş, hüküm davalı şirketler vekilince temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle aracın satışı için verilen ilanda aracın 80.785 km’de olduğunun açıkça gösterilmiş olduğu anlaşıldığından davalı şirketler vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 25/09/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

4/5 - (10 votes)

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?