anlaşmalı boşanma protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Velayet

Çocuğun Velayeti

Anlaşmalı boşanma protokolünde velayet konususu anlalmalı boşanmada en sık sorun yaşanılan maddedir.

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken, çocukların velayetinin annede mi yoksa babada mı kalacağına ilişkin çocuğun kimlik bilgileri, adı soyadı yaşı ve çocuğun velayetinin kimde kalacağı şeklinde bir ifade bulunması gerekmektedir.

Bir örnek vermek gerekirse, “Tarafların evlilik birliğinden doğan ….. doğum tarihli Ahmet (T.C.: …….) ile ………….. doğum tarihli Buse (T.C.: ……………….) isimli müşterek çocukların velayetlerinin davacı babaya verileceği, hususuna ilişkin taraflar aralarında anlaşma sağlamışlardır.”

Çocuğun velayeti konusunda hakimin takdir yetkisi vardır. Taraflar anlaşsa da hakim çocuğun menfaatini gözeterek karar verebilir.

Yargıtay vermiş olduğu bir kararında;
Taraflarca yapılan anlaşmalı boşanma protokolünde, müşterek çocuğun velayeti hususuna ilişkin bir düzenleme bulunmadığı takdirde, hakimin tarafları bizzat dinleyip bu hususta anlaşma olmadığı konusunda serbest iradelerin açıklamış olduğuna kanaat getirmesi gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla Yüksek Mahkeme tarafından verilen bağlayıcı nitelikteki bu kararın aksi halinde anlaşmalı boşanmanın mümkün olmayacağı belirtilmektedir

Anlaşmalı Boşanma Davasında Velayet Konusunda Hakim Çocuğu Dinler Mi?

Anlaşmalı boşanma duruşmalarına yalnızca tarafların kendisi gidebilecektir.

Çekişmeli boşanmada olduğu gibi mahkeme, velayet konusunda çocuğun görüşünü almamaktadır.

Taraflar çocuğun menfaatine göre velayet kararında hangi tarafta kalmasını istiyor ise protokole göre karar verecektir. Gaziantep Avukat ve Arabulucu Ofisi.

Gaziantep Anlaşmalı boşanma
Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Velayet 13

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma en az 1 yıllık evlilik sürdüren eşlerin, birlikte mahkemeye başvurmasıyla ya da eşlerden birisinin diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmesi ile gerçekleşir.

Eşler serbest iradeleri ile müşterek çocukların durumu ve mali sonuçlar bakımından bir anlaşmalı boşanma protokolü düzenlemesi hazırlarlar.

Hakimin kendiliğinden yapacağı değerlendirme sonucunda; hazırlanan bu anlaşmalı boşanma protokolünün gereken koşulları sağladığı kanısına varılırsa istenen boşanma gerçekleşir.

Bu sayede sayesinde eşler, hızlı ve kendi iradeleri ile belirledikleri koşullar ile anlaşmalı boşanma olanağına sahip olmaktadır.

Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması aşamasında bir boşanma avukatı yardımından faydalanmak önemlidir. Aksi halde boşanma sonrasında maddi, manevi tazminat, nafaka ve mal rejiminin tasfiyesine ilişkin hükümlerin uygulanmasında büyük problemler yaşanabilir. Boşanmanın en hızlı şekilde sonuçlanması için iyi bir boşanma protokolünün hazırlanması şarttır.

Boşanma protokolünde yer alan mali sonuçların uygulanabilmesi için protokol hükümlerinin gerekçeli karara geçirilmesi gerekir. Bunun için mahkemece protokolün sadece onaylandığının belirtilmesi yeterli olmaz. Bu nedenle protokolle yapılan düzenlemelerin açık, net ve hukuken uygulanabilir olması gerekir. Muğlak, uygulanma şekli ve tarihi belli olmayan yükümlülüklerin gerekçeli karara geçirilmesi de mümkün değildir.

Anneye Muhtaç Çocuk Anlaşmalı Boşanmada Babaya Verilir Mi?

Anne bakımına muhtaç yaşta olan bir çocuğun velayet hakkı anneye verilmelidir, anlaşmalı boşanma protokolüne de velayet hakkının anneye verileceği şekilde düzenleme yapılmalıdır.

Ancak anne ve baba, çocuğun menfaati yararına velayet hakkının babada kalması yönünde bir karara varmış ise protokol maddesini bu şekilde düzenleyebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Gaziantep
Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Velayet 14

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, taraflarca hazırlanan anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve bu dilekçeye eklenen anlaşmalı boşanma protokolünün eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesine sunulması suretiyle açılır.

Davanın açılmasının akabinde mahkeme tarafından Tensip Zaptı hazırlanır ve taraflara duruşma günü tebliğ edilir.

Davanın tek celsede ve en erken şekilde sonuçlanması için uzman bir boşanma avukatı ile çalışılması halinde, davanın açıldığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde duruşma günü alınabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında hazırlanacak dava dilekçesinde hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolüne atıf yapılmalı, tarafların bu protokol kapsamında anlaştığı ve bu şartlar dahilinde boşanmayı kabul ettikleri açıkça belirtilmelidir. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken;

 • Boşanma protokolünde “Tarafların birbirlerinden başkaca maddi ve manevi tazminat talepleri ile bulunmamaktadır” şeklindeki ifade, mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacak hakkını kapsamaz.
 • Bu beyan boşanmanın fer’i niteliğindeki alacaklar için geçerli olduğundan, sonradan mal rejimine ilişkin talepte bulunulmasına engel değildir.
 • Salt “davalının davacıya ait evde oturacağına” ilişkin anlaşma hükmünden eşlerin mal rejimini tamamen tasfiye ettiklerini değerlendirmek mümkün değildir. 


Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği

TARAFLAR            : 

1-  İsim Soyisim TC (Bundan Böyle “Kadın Eş” olarak adlandırılacaktır.)

2-  İsim Soyisim TC (Bundan Böyle “Erkek Eş” olarak adlandırılacaktır.)

BOŞANMA HUSUSU:

Her iki taraf da TMK 166/3 uyarınca boşanmayı karşılıklı olarak kabul etmişlerdir. …. Tarihinde evlenen taraflar açılacak boşanma davasına esas olmak üzere ……. Tarihinde işbu anlaşmalı boşanma protokolünü imzalamışlardır. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktır.

KONU                       :

Taraflar kendi iradeleri ve ortak karar ile taraflardan ……….. ‘nın boşanmak için işbu anlaşma protokolü ile birlikte mahkemeye müracaat edecek ve diğer taraf TMK 166/3 maddesi gereği anlaşmalı olarak boşanma talebini kabul edecektir.

VELAYET HUSUSU:

Tarafların 18 yaş altında 1 müşterek çocukları bulunmaktadır.  ……… tarihinde doğumlu …… velayeti anne ………’ya bırakılacaktır.

Kendisine velayet bırakılmayan baba ……… müşterek çocukla şahsi münasebeti aşağıda yer alan zaman diliminde ve belirtilen şekilde olacaktır;

–Müşterek çocuk ile baba her cumartesi yatılı olmayacak şekilde ve velayeti bırakılan annenin uygun göreceği bir yerde sabah 10’dan akşam 19’a kadar şahsi münasebet kurulabilecektir.

–Bayram ve özel tatil günlerinde (sömestır, yaz tatili); Dini bayramların 3. Günü sabah 10’dan 4. Gün 12’ye kadar, sömestır tatilinin ikinci haftasında 5 gün yatılı olacak şekilde ve yaz tatilinde 15 gün yatılı olacak şekilde şahsi münasebet kurabilecektir.

NAFAKA HUSUSU            :

Taraflar gerek yoksulluk gerekse de iştirak nafakası hususunda aşağıdaki şartlar doğrultusunda anlaşmışlardır;

a) Yoksulluk Nafakası Bakımından: Erkek Eş, Kadın Eşe kararın kesinleşmesinden itibaren her ay ….. TL yoksulluk nafakası ödeyecektir. Bu yoksulluk nafakası Kadın Eş’in tekrar evlenmesiyle kesilecektir. Bu durumu Kadın Eş ve Erkek Eş kabul ve de taahhüt etmektedir.

b) İştirak Nafakası Bakımından: Erkek eş, müşterek çocuk …… adına kararın kesinleşmesinden itibaren her ay ….. TL iştirak nafakası ödeyecektir. Ayrıca Erkek Eş bu iştirak nafakasına ek olarak müşterek çocuğun tüm eğitim öğretim giderlerini de ( okul eğitim bedeli, ulaşım, yemek, kıyafet, kitap vs ) ödeyecektir.

Yukarıda belirtilen her iki nafaka da ………… IBAN numaralı ……. Bankanın Kadın Eş adına olan hesabına her ayın en geç 10. Gününe kadar ödeyecektir.

Yukarıda belirtilen nafaka bedelleri her yıl ÜFE (üretici fiyat endeksi) oranında artırılacaktır. Bu durumu taraflar kabul ve de taahhüt etmektedirler.

TAZMİNAT HUSUSU       :

a) Davacı, davalı ve de müşterek çocuğun oturması için alınacak gayrimenkul için TMK 174 uyarınca maddi tazminat adı altında …….. TL ödemeyi kabul ve de taahhüt etmektedir.

b) Davalı tarafından kullanılan … plakalı … model araç davacının Üzerine kayıtlıdır. İş bu araç davanın kesinleşmesinden itibaren bir hafta içinde davalı üzerine devir edilecektir. Bu durumu davacı kabul ve de taahhüt etmektedir.

Taraflar bu belirtilen şartlardan başka maddi ve manevi tazminat adı altında birbirlerinden iş bu dava ve de ileri dönük olmak üzere tüm tazminat taleplerinden feragat ettiklerini kabul ve de taahhüt etmektedirler.

MAL REJİMİ TASFİYESİ HUSUSU:

……… kısımlar paylaşılacaktır…….. Mallar Kadın eş ….. adına tescili yapılacaktır.

Tarafların yukarıda sayılan hususlar dışında birbirlerinden karşılıklı olarak katılma alacağı, değer artış payı ve de mal rejimi tasfiyesine yönelik tüm dava ve haklarından iş bu davada ve ileriye dönük olmak üzere karşılıklı olarak feragat etmektedirler. Bu durumu taraflar kabul ve de taahhüt etmektedirler.

ZİYNET EŞYASI HUSUSU:

Düğünde takılan ……. çeyrek altın Kadın Eş’e bırakılacaktır.

Taraflar tüm ziynet eşyaları hakkında yukarıda açıklanan şartlarda anlaşmışlardır. Tarafların ziynet eşyası konusunda başkaca talepleri yoktur.

Tarafların İş bu davada ve de ileriye dönük olmak üzere ziynet eşyaları ile ilgili olarak talep haklarından feragat ettiklerini kabul ve de taahhüt etmektedirler.

AİLE KONUTU                  :

Taraflar, evlilik birliği süresince birlikte yaşamış oldukları aile konutunda, Kadın Eş ……. ‘nın oturacağı konusunda anlaşmışlardır.

Buna göre Erkek Eş …… adına düzenlenmiş aile konutuna ait kira sözleşmesinin ……… adına yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

MÜŞTEREK BORÇLAR  :

Tarafların evlilik birliği içerisinde edinmiş oldukları borcun konusu aşağıda belirtildiği gibidir;

……

Yukarıda belirtilen nedenlerle taraflarca evlilik birliği içerisinde müşterek olarak edinilen borcun toplam tutarı ….. TL’ olup, sözleşmenin imzalandığı tarihte ödenmesi gereken borç tutarı …….. TL’dir.

Kalan borç tutarının ödemelerini Erkek Eş …..  üstlenecektir.

SOYADI KULLANIMI      :

Erkek taraf kadının kendi soyadını kullanmasına izin verirse yazılır. Yoksa gerek yok.

EŞYALAR HUSUSU          :

Erkek Eş, yaşanılan ortak konuttaki özel eşyalarını alacak olup geri kalan eşyalar Kadın Eş’e bırakılacaktır. Kadın Eş’in ortak yaşanılan konuttan istediği tüm eşyaları alma hakkının olduğunu Erkek Eş kabul ve de taahhüt etmektedir.

Taraflar, başkaca birbirlerinden eşyalar hususunda da talepleri olmadığını iş bu dava da ve de ileriye dönük olmak üzere kabul ve de taahhüt etmektedirler.

VEKÂLET ÜCRETİ VE MAHKEME MASRAFLARI KONUSU:

Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve vekâlet ücreti talep etmeyeceklerdir.

SONUÇ                                 :  

Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar mutabakata varmış olup, iş bu PROTOKOL Mahkeme dosyasına sunulmak üzere taraflarca hazırlanıp okunmuş ve uygun bulunmuş olup 4 nüsha karşılıklı olarak imza altına alınmıştır. Tarih: …./03/2022

                İSİM SOYİSİM                                   İSİM SOYİSİMAnlaşmalı Boşanma Protokolü Hakkında Sorular

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlarlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların boşanma, mali sonuçları ve velayet konusundaki anlaşma maddelerini içerecek biçimde hazırlanır. Protokol hükümlerinin hukuka ve usule uygun aynı zamanda net ve uygulanabilir olması gerekir. Aksi halde protokol hükümlerinin anlaşmalı boşanma kararına geçmesi mümkün olmaz ve uygulanmasında büyük sorunlar yaşanır. Bu nedenle boşanma protokolü hazırlanırken anlaşmalı boşanma avukatı desteği almak önemlidir. Gaziantep Avukat

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği Nasıl Bulunur?

İnternet ortamında anlaşmalı protokol örneği bulmak mümkündür. Ancak her boşanma davasında eşlerin üzerinde anlaştığı şartlar farklı olacağından, protokolün tarafların talep ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi gerekir. Bu özellikleri taşımayan anlaşmalı boşanma protokolü örneği davada hak kaybına neden olabilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Zorunlu Mudur?

Anlaşmalı boşanma için boşanma protokolünün bulunması her zaman şart değildir. Eşlerden birisinin açtığı boşanma davasının duruşmasına diğer eşin katılarak davayı kabul etmesi durumunda da anlaşmalı boşanma sağlanabilir. Tabii bunun için anlaşmalı boşanma için kanunda aranan diğer şartların da gerçekleşmiş olması gerekir. Ancak özellikle maddi ve manevi tazminat gibi boşanmanın mali sonuçları ile mal paylaşımı konularında eşlerin tek taraflı veya karşılıklı taleplerinin bulunduğu durumlarda bir boşanma protokolünün yapılması gerekir.

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı nasıl olur?

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için mal paylaşımı konusunda anlaşma şart değildir. Yani boşanma protokolünde mal paylaşımı düzenlemesi bulunması zorunlu değildir. Ancak eşler bu konuda da bir anlaşmaya varmışsa, bu anlaşmaya uygun hüküm protokole yazılır. Hakim bu düzenlemeye müdahale edemez. Gaziantep Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanmada Duruşmaya Çıkma Zorunluluğu Mu Var?

Gaziantep Boşanma Avukatı


Avukatlarımızca Hazırlanan Makalelerimiz


  ✅ Gaziantep aile hukuku✅ Gaziantep velayet avukatı
  ✅ Gaziantep boşanma avukatı✅ Gaziantep en kısa sürede boşanma
  ✅ Gaziantep anlaşmalı boşanma avukatı✅ Gaziantep aile mahkemesi
  ✅ Gaziantep çekişmeli boşanma avukatı✅ Gaziantep online danışman

  Gaziantep Adliyesi İletişim Bilgileri
  ( 0342 ) 321 36 36
  Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500

  GAZİANTEP AĞIR CEZA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1. AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2253
  KALEM2254
  GAZİANTEP 2 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2259
  KALEM2260
  GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2265
  KALEM2267
  GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH. 2.KLMMÜDÜR 2232
  KALEM2232
  GAZİANTEP 4 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2273
  KALEM2274
  GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2814
  KALEM2815
  GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH. 2. KLMMÜDÜR 2751
  KALEM2752
  GAZİANTEP 6 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2804
  KALEM2805
  GAZİANTEP 7 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6032
  KALEM6072
  GAZİANTEP 8 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6425
  KALEM6438
  GAZİANTEP 9 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6081
  KALEM6082
  GAZİANTEP 10 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2397
  KALEM2396
  GAZİANTEP 11 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2544
  KALEM2547
  GAZİANTEP 12 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2344
  KALEM2181
  GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.
  GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 3232
  KALEM2387
  GAZİANTEP ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2666
  KALEM2667
  GAZİANTEP 2 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2672
  KALEM2671
  GAZİANTEP 3 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2661
  KALEM2662
  GAZİANTEP 4 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2451
  KALEM2452
  GAZİANTEP 5 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2456
  KALEM2457
  GAZİANTEP 6 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2528
  KALEM2527
  GAZİANTEP 7 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2462
  KALEM2462
  GAZİANTEP 8 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2282
  KALEM2282
  GAZİANTEP 9 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2236
  KALEM2237
  GAZİANTEP 10 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2291
  KALEM2293
  GAZİANTEP 11 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2296
  KALEM2297
  GAZİANTEP 12 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2301
  KALEM2302
  GAZİANTEP 13 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2311
  KALEM2312
  GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2317
  KALEM2317
  GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH. 2 KLMMÜDÜR 2306
  KALEM2307
  GAZİANTEP 15 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2320
  KALEM2322
  GAZİANTEP 16 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2326
  KALEM2327
  GAZİANTEP 17 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2331
  KALEM2221
  GAZİANTEP 18 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2338
  KALEM2337
  GAZİANTEP 19 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2141
  KALEM2343
  GAZİANTEP 20 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2346
  KALEM2347
  GAZİANTEP 21 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2631
  KALEM2634
  GAZİANTEP 22 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR 2651
  KALEM2654
  GAZİANTEP 23 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2641
  KALEM2642
  GAZİANTEP 24 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2646
  KALEM2647
  GAZİANTEP 25 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3112
  KALEM3112
  GAZİANTEP 26 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3122
  KALEM3121
  GAZİANTEP 27 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2351
  KALEM2353
  GAZİANTEP 28 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2358
  KALEM2357
  GAZİANTEP 29 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2380
  KALEM2362
  GAZİANTEP 30 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2367
  KALEM2367
  GAZİANTEP 31 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2780
  KALEM2780
  GAZİANTEP 32 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2785
  KALEM2785
  GAZİANTEP SULH CEZA HAKİMLİĞİ
  GAZİANTEP 1 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2552
  KALEM2552
  GAZİANTEP 2 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2425
  KALEM2425
  GAZİANTEP 3 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2192
  KALEM2192
  GAZİANTEP 4 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2198
  KALEM2199
  GAZİANTEP 5 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2372
  KALEM2372
  GAZİANTEP 6 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2214
  KALEM2214
  GAZİANTEP AİLE MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4128
  KALEM4123
  GAZİANTEP 2 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4126
  KALEM4117
  GAZİANTEP 3 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4111
  KALEM4114
  GAZİANTEP 4 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4107
  KALEM4106
  GAZİANTEP 5 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4095
  KALEM4097
  GAZİANTEP 6 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4086
  KALEM4092
  GAZİANTEP 7 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4078
  KALEM4080
  GAZİANTEP 8 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4077
  KALEM4073
  GAZİANTEP 9 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4518
  KALEM4524
  GAZİANTEP 10 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4515
  KALEM4512
  GAZİANTEP ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4312
  KALEM4313
  GAZİANTEP 2 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4297
  KALEM4303
  GAZİANTEP 3 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4294
  KALEM4291
  GAZİANTEP 4 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4284
  KALEM4283
  GAZİANTEP 5 ASLİYE HUKUK MAHMÜDÜR 4280
  KALEM4277
  GAZİANTEP 6 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4266
  KALEM4264
  GAZİANTEP 7 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4262
  KALEM4258
  GAZİANTEP 8 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4252
  KALEM4257
  GAZİANTEP 9 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4383
  KALEM4382
  GAZİANTEP 10 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4373
  KALEM4377
  GAZİANTEP 11 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4366
  KALEM4367
  GAZİANTEP 12 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4506
  KALEM4506
  GAZİANTEP 13 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4388
  KALEM4388
  GAZİANTEP 14 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4284
  KALEM4327
  GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4215
  KALEM4224
  GAZİANTEP 2 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4207
  KALEM4211
  GAZİANTEP 3 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4200
  KALEM4201
  GAZİANTEP 4 SULH HUKUK MAH. MÜDÜR 4197
  KALEM4198
  GAZİANTEP 5 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4186
  KALEM4190
  GAZİANTEP 6 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4162
  KALEM4162
  GAZİANTEP 7 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4238
  KALEM4238
  GAZİANTEP İCRA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 İCRA MAH.MÜDÜR 4369
  KALEM4365
  GAZİANTEP 2 İCRA MAH.MÜDÜR 4355
  KALEM4360
  GAZİANTEP 3 İCRA MAH.MÜDÜR 4353
  KALEM4346
  GAZİANTEP 4 İCRA MAH.MÜDÜR 4342
  KALEM4343
  GAZİANTEP 5 İCRA MAH.MÜDÜR 4332
  KALEM4337
  GAZİANTEP ÇOCUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2444
  KALEM2445
  GAZİANTEP 2 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2447
  KALEM2448
  GAZİANTEP 3 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2152
  KALEM2153
  GAZİANTEP TİCARET MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 TİCARET MAH.MÜDÜR 4563
  KALEM4567
  GAZİANTEP 2 TİCARET MAH.MÜDÜR 4554
  KALEM4547
  GAZİANTEP 3 TİCARET MAH.MÜDÜR 4531
  KALEM4528
  GAZİANTEP TÜKETİCİ MAHKEMESİ
  GAZİANTEP 1 TÜKETİCİ MAH.MÜDÜR 4176
  KALEM4179
  GAZİANTEP 2 TÜKETİCİ MAH.MÜDÜR 4170
  KALEM4171
  GAZİANTEP İŞ MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4040
  KALEM4041
  GAZİANTEP 2 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4027
  KALEM4034
  GAZİANTEP 3 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4004
  KALEM4695
  GAZİANTEP 4 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4019
  KALEM4020
  GAZİANTEP 5 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4007
  KALEM4005
  GAZİANTEP 6 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4696
  KALEM4002
  GAZİANTEP 7 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4000
  KALEM4688
  GAZİANTEP 8 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4054
  KALEM4054
  GAZİANTEP 9 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4686
  KALEM4686
  GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİ
  GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİMÜDÜR 4875
  KALEM4876
  GAZİANTEP ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
  GAZİANTEP ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMÜDÜR 2174
  KALEM2175
  GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİ
  GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİMÜDÜR 4655
  KALEM4653
  GAZİANTEP ADLİYE VEZNESİ
  GAZİANTEP ADLİYE VEZNESİMÜDÜR 4434
  KALEM4434
  GAZİANTEP BAKANLIK MUHABERE
  GAZİANTEP BAKANLIK MUHABEREMÜDÜR 2625
  KALEM2627
  GAZİANTEP MUHABERE GELEN GİDEN EVRAK
  GAZİANTEP MUHABERE GELEN GİDEN EVRAKMÜDÜR 2103
  KALEM2103
  GAZİANTEP TALİMAT BÜROSU
  GAZİANTEP TALİMAT BÜROSUMÜDÜR 2846
  KALEM2846
  GAZİANTEP TAKİPSİZ BÜROSU
  GAZİANTEP TAKİPSİZ BÜROSUMÜDÜR 2430
  KALEM2430
  GAZİANTEP UZLAŞTIRMA BÜROSU
  GAZİANTEP UZLAŞTIRMA BÜROSUMÜDÜR 2286
  KALEM2287
  GAZİANTEP KAMU – MARKA – BASIN CİNSEL SUÇLAR BÜROSU
  GAZİANTEP KAMU – MARKA – BASIN CİNSEL SUÇLAR BÜROSUMÜDÜR 3064
  KALEM2847
  GAZİANTEP ÇOCUK SAVCILIĞI MURACAT KALEMİ
  GAZİANTEP ÇOCUK SAVCILIĞI MURACAT KALEMİMÜDÜR 2510
  KALEM2511
  GAZİANTEP ÇOCUK SORUŞTURMA BÜRO
  GAZİANTEP ÇOCUK SORUŞTURMA BÜROMÜDÜR 2505
  KALEM2507
  GAZİANTEP ESAS BÜROSU
  GAZİANTEP ESAS BÜROSUMÜDÜR 2491
  KALEM2492
  GAZİANTEP AİLE İÇİ SORUŞTURMA BÜROSU
  GAZİANTEP AİLE İÇİ SORUŞTURMA BÜROSUMÜDÜR 2409
  KALEM2409
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 1
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 1MÜDÜR 2580
  KALEM2581
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 2
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 2MÜDÜR 2582
  KALEM2582
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 3
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 3MÜDÜR 2044
  KALEM2044
  GAZİANTEP CEZAEVİ SAVCILIK KALEMİ
  GAZİANTEP CEZAEVİ SAVCILIK KALEMİMÜDÜR 2433
  KALEM2433
  GAZİANTEP DAİMİ ARAMA BÜROSU
  GAZİANTEP DAİMİ ARAMA BÜROSUMÜDÜR 2111
  KALEM2110
  GAZİANTEP SERİ MUHAKEME
  GAZİANTEP SERİ MUHAKEMEMÜDÜR 2092
  KALEM2092
  GAZİANTEP SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLAR BÜROSU
  GAZİANTEP SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLAR BÜROSUMÜDÜR 3061
  KALEM3061
  GAZİANTEP HIRSIZLIK VE YAĞMA BÜROSU
  GAZİANTEP HIRSIZLIK VE YAĞMA BÜROSUMÜDÜR 2502
  KALEM2502
  GAZİANTEP UYUŞTURUCU TİCARET
  GAZİANTEP UYUŞTURUCU TİCARETMÜDÜR 2119
  KALEM2113
  GAZİANTEP DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU
  GAZİANTEP DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSUMÜDÜR 2117
  KALEM2117
  GAZİANTEP İNFAZ HAKİMLİĞİ
  GAZİANTEP 1 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 2187
  KALEM2136
  GAZİANTEP 2 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 2141
  KALEM2141
  GAZİANTEP 3 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 3501
  KALEM3501
  GAZİANTEP İLAMAT-  İNFAZ 
  GAZİANTEP İLAMAT-  İNFAZ MÜDÜR 3131
  KALEM3133
  GAZİANTEP YAKALAMA BÜRO
  GAZİANTEP YAKALAMA BÜROMÜDÜR 2684
  KALEM2684
  GAZİANTEP HUKUK TEVZİ BÜROSU
  GAZİANTEP HUKUK TEVZİ BÜROSUMÜDÜR 4426
  KALEM4441
  GAZİANTEP TARAMA MÜRACAT TEVZİ BÜROSU
  GAZİANTEP TARAMA MÜRACAT TEVZİ BÜROSUMÜDÜR 2125
  KALEM2126
  GAZİANTEP GENEL SORUŞTURMA
  GAZİANTEP GENEL SORUŞTURMAMÜDÜR 3040
  KALEM3041
  GAZİANTEP ADLİ DESTEK VEMAĞDUR HİZMETLERİ 
  GAZİANTEP ADLİ DESTEK VEMAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜR 4657
  KALEM4657
  GAZİANTEP Ş.KAMİL İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP Ş.KAMİL İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4725
  KALEM4723
  GAZİANTEP Ş.BEY İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP Ş.BEY İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4169
  KALEM4167
  GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4452
  KALEM4452
  GAZİANTEP ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİ
  GAZİANTEP ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİMÜDÜR 2095
  KALEM2096
  GAZİANTEP ADLİ EMANET MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP ADLİ EMANET MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 2575
  KALEM2575
  5/5 - (1 vote)

  Yorum bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Call Now

  WhatsApp
  Avukata Soru Sor
  Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?