2023 Adli Tatil Ne Zaman ?

2023 yılı Adli Tatil 20 Temmuz ile 31 Ağustos arasıdır.Yalnızca adli tatil ne zaman sorusunu merak ediyorsanız bir alt başlıktan öğrenebilirsiniz. Yazımız adli tatil başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında bilgi verdiği gibi diğer tüm önemli konulara da detayları ile değinmiştir. İçindekilerden başlıklarına bakıp okumanızı tavsiye ederiz.

Adli tatil, ülkemizde adalet teşkilatının yargı faaliyetine belirli tarihlerde ara vermesidir. Adli tatilde kural olarak yargısal faaliyet yapılmaz. Ancak bunun istisnaları mevcuttur. Bu kapsamda adli tatilde süreler, adli tatilde tebligat, nöbetçi mahkeme, adli tatil ne zaman başlar ve biter, adli tatilde görülen davalar, adli tatil kaç gün vb. sorular cevaplanmayı bekleyen sorulardır.

Yazımızda adli tatil nedir ve bu süreçte kişi nasıl hareket etmelidir sorusuna gerekli ayrıntıları ile birlikte cevap vermeye çalıştık. Bu süreç normal bir yargısal dönem gibi olmadığı için hatalı yahut ihmali işlemler hak kaybı ortaya çıkarabilecektir.

Adli Tatilde Dava ve İcra Açılabilir mi?

Yukarıda adli tatilin ne ifade ettiği ve süresi hakkında bilgi verdik. Bu noktada önem arz eden diğer konu adli tatilde ne gibi yargı işi görülebileceği, hangi başvuruların yapılabileceği meselesidir. Adli tatilde her adliyede nöbetçi mahkemeler bulunmaktadır. Nöbetçi mahkeme, bu zamanda yargı faaliyetinin aksamaması için çalışmalarını sürdüren görevli mahkemeye denir.

Nöbetçi mahkeme hangi davalara bakar sorusu bu kapsamda önem taşır. Çünkü insanlar haklarını aramak için tatil zamanında nöbetçi mahkemeye başvuracaktır. Nöbetçi mahkemeler genel olarak acil olan işler ile ilgilenir şeklinde bir genelleme yapabiliriz. Ancak kanuni düzenlemede nöbetçi mahkeme hangi davalara bakar sorusu açıkça cevaplanmaktadır.

Buna göre hukuk davaları bakımından hem ilk derece yargısında hem de Yargıtay ve BAM yargısında, Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 103 uyarınca, adli tatilde şu dava ve işlere bakılabilir;

 • İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları bu zaman diliminde alınabilmektedir. Bir uyuşmazlığa konu olan bir taşınmazın satışını devrini vb. engellemek için bu kararlar alınabilmektedir. Yahut haczedilmesinde aciliyet olan durumlarda ihtiyati hacze başvurulabilir.
 • Nafakayı konu edinen her dava tatil zamanında nöbetçi mahkeme eliyle görülebilmektedir. Nafaka artırım davası, nafakanın kaldırılması davası, bizzatihi nafaka davası vb. davalar adli tatilde görülebilmektedir.
 • Soybağı ile ilgili davalar da adli tatilde görülebilen davalardandır. Soybağının reddi, tanıma, babalık davası vb. işler nöbetçi mahkemeler eli ile bu süreçte görülebilir.
 • Velayet ve vesayet ile ilgili davalar da aynı şekilde adli tatilde görülebilecektir. Yani çocuğun velayeti davası, velayet hakkının kötüye kullanılması, vasiye ilişkin işler nöbetçi mahkeme önünde yargılamaya konu edilebilir.
 • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili davalar da nöbetçi mahkemeler eliyle adli tatilde görülebilir. Mükerrer kaydın iptali, isim değiştirme davası, soyadı değiştirme davası, doğum tarihi değiştirme vb. nüfus kaydındaki değişiklikler bu kapsamda değerlendirilebilir.
 • Hizmet sözleşmesi ve iş sözleşmesi dolayısıyla açılacak olan davalar da adli tatil engeline takılmadan açılabilecektir. Ancak bu davaları bu zaman diliminde işçiler açabilecektir. İşverene bu hak tanınmamıştır. Buna göre adli tatilde; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe iade, haklı nedenle fesih, fazla mesai alacağı vb. konular nöbetçi mahkemeye götürülebilecektir.
 • Ticari defterlerin kaybı sonucunda yapılacak kayıp belgesi başvurusu adli tatilde yapılabilecek işlerdendir. Bunun yanında kıymetli evrak (bono, çek vb.) kaybolduğu zaman yapılacak iptal işleri de aynı şekilde bu süreçte yapılabilir.
 • İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma şeklinde yeniden yapılandırılması ile ilgili hukuki işlemler de adli tatilde gerçekleştirilebilecek işlemler arasında yer almaktadır.
 • Adli tatilde görülen işler dolayısıyla mahkemenin verdiği keşif kararları da bu süreçte icra edilebilmektedir. Yani bu zaman diliminde keşif yapılabilir.
 • Tahkim hükümleri uyarınca mahkemeye taşınması gereken işler de adli tatilde görülebilecektir.
 • Tüm çekişmesiz yargı işleri adli tatilde görülmeye devam edebilir veya yargıya taşınabilir. Çekişmesiz yargı, karşı tarafın olmadığı durumlarda söz konusu olur.
 • Kanun hükmü gereğince ivedi kabul edilen işler ile mahkemenin ivedi olduğuna karar verdiği işler adli tatilde nöbetçi mahkeme eliyle görülebilecektir.

Bu saydığımız durumlarda adli tatil, yargılama sürecine engel teşkil etmeyecektir. Ancak taraflar aralarında anlaşarak bu işlemlerin tatil sonrasına bırakılmasını mahkemeden talep edebilirler. Yahut taraflardan birisi duruşmaya gelmemiş veya benzeri işlerde hazır bulunmamış ise hazır bulunan tarafın talebi ile de 1 Eylül’den sonraya bırakma kararı verilebilir.

Yukarıda saydığımız haller sınırlı sayıda belirtilmiştir. Yani bunların haricinde adli tatilde hukuki işler görülmez. Sadece şu işlemlerin de görülebileceği ayrıca öngörülmüştür;

 • Yukarıda sayılan durumların haricinde kalan işler ile ilgili olarak verilecek dava dilekçeleri ve karşı dava dilekçeleri mahkemece kabul edilir. Ancak yargılama yapılmaz. Yani boşanma davası adli tatilde görülmez ancak dava dilekçesi kabul edilir. Yahut karşı boşanma dilekçesi de kabul edilir.
 • Yukarıda sayılan durumların haricinde kalan işler ile ilgili olarak verilen yargı kararlarına karşı temyiz veya istinaf dilekçeleri de aynı şekilde adli tatilde kabul edilir. Ancak yargı faaliyeti görülmez. Gene bu istinaf ve temyiz dilekçelerine karşı verilen cevap dilekçeleri de kabul edilecektir. Bunlar yukarıda saydığımız durumlar için geçerli değildir. O sayılan haller ile ilgili olarak temyiz ve istinaf yargısının her aşaması görülürken sayılanların haricinde kalan durumlar için sadece dilekçeler kabul edilebilir. Bu durum gene benzer şekilde, dosyası işlemden kaldırılan davalar için de geçerlidir. Bunların da dilekçeleri kabul edilir ancak yargılamanın yenilenmesi tatil sonrasına bırakılır.
 • Gene yukarıda özel olarak sayılan durumların dışında kalan hukuki işler ile ilgili her türlü tebligat adli tatilde yapılabilir. Dosyaların bir başka mahkemeye gönderilmesi veya ilam verilmesi de bu şekildedir.

Ceza yargısı için de aynı şekilde adli tatil süresi belirlenmiştir. Tarih aralığı burada da 20 Temmuz ile 31 Ağustos arasıdır. Ceza işlerini gören tüm makam ve mahkemeler bu toplu izne dahildir. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 331 hükmü uyarınca adli tatilde cezai süreçler ilgili yapılabilecek işlemler;

 • Soruşturma ve tutukluluk olan kovuşturmalarda ve ivedi sayılan diğer cezai süreç işlerinde ne şekilde hareket edileceği Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenir. Bu kapsamda tutukluluk halleri ve acele görülen işlerin adli tatilde de görülmeye devam edeceği kararlaştırılmaktadır. Ayrıca savcılık suç şüphesi halinde soruşturma faaliyetlerine devam edecektir.
 • Adli tatil süresince BAM ve Yargıtay bünyesinde nöbetçi heyetler çalışmaya devam eder ve yalnızca tutuklu hükümlere ilişkin yargılama işlerini sürdürür. Yani sanık kişi tutuklu ise bunun istinaf ve temyiz incelemesi tatilde de devam eder. Bunun yanında Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu düzenlemelerinde belirtilen işlere de adli tatil süresince bakmaya devam eder.

Kişiler ile Devlet kurumları arasındaki uyuşmazlıkların görüleceği mercii idare mahkemeleridir. İdarenin faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklar ve vergi uyuşmazlıkları idari yargının konusudur. İdari yargıda da adli tatil meselesi benzer şekilde düzenlenmiştir. Her sene 20 Temmuz ile 31 Ağustos arasını idari yargı mensupları adli izin olarak kullanır. 1 Eylül’de ise tekrar çalışmaya devam eder.

İdare mahkemelerinde, vergi mahkemelerinde, bölge idare mahkemelerinde ve Danıştay’da adli tatil süresince yargısal faaliyetleri sürdürmesi için nöbetçi mahkeme ve heyetler oluşturulur. İYUK m. 62 kapsamında da nöbetçi mahkemenin yapabileceği işlemleri şu şekilde saymak mümkündür:

 • Yürütmenin durdurulması işlemleri adli tatilde yapılabilir. İdarenin herhangi bir faaliyeti veya işlemi ile ilgili olarak idare mahkemesinden yürütmenin durdurulması talebi almak için adli tatilin sona ermesini beklemeye gerek yoktur. Delillerin tespit edilmesine ilişkin işlemler de bu şekildedir.
 • Kanun hükmü gereğince belirli süre içerisinde karara bağlanması gereken işlemler de gene adli tatil içerisinde gerçekleştirilecektir. Yani kanun mahkemeye belirli bir konu hakkında ‘şu kadar süre içinde karar verir’ şeklinde bir yükümlülük vermişse burada tatil bir önem arz etmeyecek ve nöbetçi mahkeme kararını verecektir.
 • Danıştay ise adli tatil içerisinde esastan karar verme yetkisine sahip değildir. Yapabileceği işlemler yürütmenin durdurulması kararı vermekle sınırlıdır.

İdari yargıda adli tatilden yararlanamayacak bazı mahkemeler vardır. Burada bir istisna hüküm söz konusudur. İYUK m. 61 düzenlemesine göre;

 • Bağlı bulunduğu Bölge Adliye Mahkemesi ile aynı ilde bulunmayan
 • Yalnızca bir idare veya bir vergi mahkemesi bulunan illerde

yer alan idari yargı merciileri adli tatilden yararlanamayacaktır. Ancak yukarıdaki iki şart bir arada bulunmalıdır. Örneğin bir vergi mahkemesi, tabi olduğu istinaf mahkemesi ile aynı il merkezi içerisinde yer alıyorsa adli tatile girer. Ancak eğer bir idare mahkemesi ile bağlı bulunduğu istinaf mahkemesi aynı il sınırları içerisinde değilse ve o mahkeme o ildeki tek idare mahkemesi ise adli tatile giremez.

Bu hüküm yalnızca idari yargı için getirilmiş bir istisnadır. Hak kaybı yaşanmaması adına bunun gözetilmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak tatil sürecindeki işler ile ilgili olarak tecrübeli bir avukatın bilgisine başvurmakta her zaman yarar vardır. Zira usul hukuku bakımından bu karışık prosedürler kişinin haklı iken haksız konuma düşmesine neden olabilmektedir.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 31 11zon 1 1
2023 Adli Tatil Ne Zaman ? 2

2023 Adli Tatil Ne Zaman?

2023 yılında adli tatil 20 Temmuz 2023 tarihi Perşembe günü başlayıp 31 Ağustos 2023 tarihi Perşembe günü bitecektir. Buna göre 20 Temmuz ile 31 Ağustos arası 2023 yılında adliyeler tatil olacaktır.

Adli Tatil Ne Zaman Bitiyor?

Adli tatil 2023 yılı için 31 Ağustos 2023 tarihinde sona erecektir. Yani 31 Ağustos 2023 Perşembe günü adli tatil bitmiş olacaktır. Adli tatilin bitmesi ile hukuki sürelerdeki ve adli işlerdeki adli tatil hükümleri uygulaması sona erer. Buna göre süreler yeniden işlemeye başlayacaktır.

Adli Tatilde Süreler

Adli tatilde tabi tüm dava ve işler bakımından süreler durur. HMK 104’e göre talebe gerek olmaksızın tüm süreler adli tatilin bittiği günden (31 Ağustos 2023) itibaren 1 hafta uzatılmış olur. Yani süreler 7 Eylül 2023’e kadar duracak, 8 Eylül tarihinde tekrar işlemeye başlayacaktır.

Adli Tatil Sonrası Süreler Ne Kadar Uzar?

Adli tatil bittikten sonra süreler 1 hafta daha uzamış olur. Dolayısıyla adli tatilin bitiminde 7 Eylül’e kadar süreler uzar ve 8 Eylül’de tekrar süreler işlemeye başlar.

Kimler adli tatilden faydalanır?

Adli tatilden genellikle mahkeme hakimleri faydalanır. Çünkü genellikle günlü işler mahkemeler tarafından yerine getirilir. Duruşma tarihleri verilirken adli tatil gözetilir ve adli tatile duruşma günü verilmez.

Adli tatilde süreler işler mi ?

Adli tatil ne zaman başlar 2023 sorgularını şimdiden görmekteyiz. 2023 adli tatil ne zaman başlıyor diye soranlara ve bu tarihlere denk gelen sürelerde bir hukuki sürecin son tarihi rastlıyorsa unutmayınız ki, adli tatile tabi işlemlerde son gün adli tatile denk gelirse başka bir işleme kalmaksızın bu süre adli tatilin bittiği tarihten itibaren 1 hafta uzamış sayılır.

Adli tatilde görülen işler ? Adli tatilde görülecek davalar

Adli tatilde genelde adli ara verme uygulanırken, bazı suçlar veya bazı davalarda adli tatile bakılmaksızın dava süreçleri devam eder. Bunlar Hukuk Muhakemeleri kanunu’nun 103. maddesinde sayılmışlardır.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?