işçi işveren avukatı gaziantep

2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

20 Kasım 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31665

TEBLİĞ

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. Bu Tarife 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır. Diğer hususlar 1136 sayılı Kanundaki hükümlere tabidir.

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, bu Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 23 1
2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 8

Avukatlık ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.

(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir.

Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti

MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti,  bu Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.

Birden çok avukat ile temsil

MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.

Ücretin tümünü hak etme

MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, bu Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

(2) Gerek kısmi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit davasında mahkemece dava değerinin belirlenmesinden sonra davacı davasını belirlenmiş değere göre takip etmese dahi, yasal avukatlık ücreti, belirlenmiş dava değerine göre hesaplanır.

Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret

MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, bu Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşmelerinde uygulanmaz.

Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret

MADDE 7 – (1) Ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar davanın nakli, davanın açılmamış sayılması, görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda bu Tarifede yazılı ücretin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra karar verilmesi durumunda tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.

(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.

(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, iş bölümü itirazı nedeniyle verilen tüm gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 22 1
2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 9

Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret

MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hükmolunur.

Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret

MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden bu Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.

(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.

Manevi tazminat davalarında ücret

MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına bu Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.

(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.

(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki takip miktarı 6.000,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, bu  Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata tam ücret ödenir.

(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa bu Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez. Ancak icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında, üçüncü kısım gereğince hesaplanacak avukatlık ücretine hükmolunur.

(4) Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse bu Tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.

(5) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde belirtilen maktu ücrete hükmedilir. Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse bu Tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir.

(6) İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde icra dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktu ücrettir. Ancak belirlenen ücret asıl alacağı geçemez.

Tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinde ücret

MADDE 12 – (1) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre vekâlet ücretine hükmedilir.

(2) Tüketici hakem heyetlerinde avukat aracılığı ile takip edilen işlerde, avukat ile müvekkili arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda bu Tarifenin birinci kısım ikinci bölümünün tüketici hakem heyetlerine ilişkin kuralı uygulanır.

gaziantep'in en iyi avukatı ali tümbaş
2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 10

Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret

MADDE 13 – (1) Bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için bu Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla (7 nci maddenin ikinci fıkrası, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası ile 12 nci maddenin birinci fıkrası, 16 ncı maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.

(3) Maddi tazminat istemli davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına bu Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.

(4) Maddi tazminat istemli davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.

Ceza davalarında ücret

MADDE 14 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.

(2) Ceza hükmü taşıyan özel kanun, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda bu Tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.

(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, bu Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün sekizinci sırasındaki ücretten az, onikinci sıra numarasındaki ücretten fazla olamaz.

(4) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.

(5) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para cezalarına itiraz gibi başvuruların kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı oluşuna göre ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücretine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı bu Tarifenin ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık ücretine hükmedilir.

Danıştayda, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret

MADDE 15 – (1) Danıştayda ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat, kabul, davanın konusuz kalması ya da herhangi bir nedenle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda bu Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir.

(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.

gaziantep ceza avukatı boşanma avukatı
2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 11

Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret

MADDE 16 – (1) 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesinde uzlaşma sağlama, arabuluculuk, uzlaştırma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücreti uyuşmazlıklarında bu Tarifede yer alan hükümler uyarınca hesaplanacak miktarlar, akdi avukatlık ücretinin asgari değerlerini oluşturur.

(2) Ancak, arabuluculuğun dava şartı olması halinde, arabuluculuk aşamasında avukat aracılığı ile takip edilen işlerde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen işlerde avukatlık ücreti; arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanır. Şu kadar ki miktarı 9.000,00 TL’ye kadar olan arabuluculuk faaliyetlerinde avukatlık ücreti, 1.350,00 TL. maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

 b) Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen işlerde avukatlık ücreti; arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre öngörülen maktu ücrettir.

c) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, avukat, 1.350,00 TL. maktu ücrete hak kazanır. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

ç) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, tarafın aynı vekille dava yoluna gitmesi durumunda müvekkilin avukatına ödeyeceği asgari ücret,  (c) bendine göre ödediği maktu ücret mahsup edilerek, bu Tarifeye göre belirlenir.

Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret

MADDE 17 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, vekalet ücretine hükmederken, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücretin altında kalmamak kaydıyla bu Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Ancak talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine bu Tarifeye göre hesaplanan ücretin beşte birine hükmedilir. Konusu para ile ölçülemeyen işlerde, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen maktu ücrete hükmedilir. Ancak talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine öngörülen maktu ücretin beşte birine hükmedilir. Sigorta Tahkim Komisyonlarınca hükmedilen vekalet ücreti, kabul veya reddedilen miktarı geçemez.

(3) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Tahkim Kurulu, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde idare ve vergi mahkemelerinde görülen davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmeder.

İş takibinde ücret

MADDE 18 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.

(2) Bu Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki yardımların karşılığıdır.

Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret

MADDE 19 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife uygulanır.

(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin 1/4’ü uygulanır.

Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret

MADDE 20 – (1) Bu Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz önünde tutularak, bu Tarifedeki benzer işlere göre ücret belirlenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 21 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.

Seri davalarda ücret

MADDE 22 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda on dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda elli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %50’si oranında avukatlık ücretine, toplamda yüz dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %25’i oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.

Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret

MADDE 23 – (1) Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf, yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücretinin tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı hakkında uyuşmazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması hâlinde, bu miktar doğrudan mahkemece  1136 sayılı Kanun ve bu Tarife esas alınarak takdir olunur.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

gaziantep boşanma avukatı ve ceza avukatı
2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 12

AVUKATLIK ASGARi UCRET TARiFESI (TL) 

BIRiNCI KISIM
B     ci aor
Dava ve Takiplerin Dipndaki Hukuki Yardimlarda Odenecek Ucret
1.Büroda Sözlü Danışma (ilk bir saate kadar)675,00
 Takip eden her saat thin405,00
2.C,a     iizerine gidilen yerde sozlu dani{ma (ilk bir saate kadar)1.40§,00
 Takip eden her saat izin695,00
3.Yazili danqma thin (ilk bir saate kadar)1.405,00
 Takip eden her saat izin635,00
 Her   tiirlu     dilek9e    yazilmasi,     ihbarnamc,     ihtamame,     protestoduzenlenmesinde1.030,00
5.Sozle eler ve benzeri belgelerin hazirlanmasi 
 a) Kira sozle§mcsi ve benzeri1.350,00
 b) Tuziik, yonetmelik, miras sozle#mesi, vasiyetname, valof senedi vebenzeri bclgclerin hazirlanmasi4.100,00
 c) 5irket ana sñzle#mesi, §irketlerin devir ve birle esi vb. ticari itlerleilgili siiz1e§me1er2.065,00
 IKiNCI BOLUM 
I} Takibi Konusundaki ilukuki Yardimlarda fidenecek Ueret 
1.Bir dunimun belgelendirilmesi, ddeme a§amasindaki paranin tahsili veyabir belgcnin omeginin 9ikarilmasi gibi i§1erin takibi thin1.030,00
2.a)Bir haklnn do mu, tespiti, tescili, nakli, de ittirilmesi, sonaerdirilmesi veya korurimasi gibi ama9larln yapilan i§1er izinL700,00
 b) Ipotek tesisi ve fekki gibi i#lem1er de dahil olmak uzere bir hakkindo u ve sona erdirilmesi olarak nitelenen i5lemler nedeni ile siirekli sozle5me ile 9ali#i1an bankalar, finans kuni1u§lari ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardim thin4OS,OO
 3.Tiizel kiwi tacirlerin ana sozletmelerinin onanmasi, bu tacirlerin pali§makonulan  ile ilgili  ruhsat  ve imtiyazlann  alinmasi,  devri ve Tiirkvatanda5li na kabul edilme gibi i§1erin talubi thin7.615,00
4.Vergi uzla$ma komisyonlarinda takip edilen iller izin3.400,00
5.Uluslararasi yargi yerlerinde takip edilen itlerdc 
 a) Duru}masiz ise13.875,00 ,
 b) Duru§mali ise24.000,00
 c) Konusu para olan i§lerde ise ucret bu Tanfenin ii9iincii kismina gorebelirlenir 
   6.6502 sayili Kanunun 70 inci maddesinin birinci fikrasi sakli kalmak kaydiyla il ve il9e tiiketici hakem hcyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardimlar bu Tarifenin ii9iincii kismina gore belirlenir. Ancak iipiincii kisma gñre belirlenecek hizmete konu izin ucreti, maktu iicretin altinda ise asil alacagi ge9memek kaydiyla925,0G
tl$iiNCii BOLiiM
1136 say Kanunun 35 inci Maddesi Geregince Bulundurulmasi Zorunlu Sozle#meli Avukatlara Ayhk Odenecek Ucret
1.Yapi kooperatiflerinde2.840,00
2.Anonim #irketlerde4.255,00
 Takip edilen dava, takip ve i§1erdc bu Tarifeye gore hesaplanacakavukatlik  iicreti yillik avukatlik ucretinin iizerinde oldu      takdirde aradaki eksik miktar avukata aynca i›denir. 
 DORD  CUBOLflM 
1.Kamu Kurum ve Kurulu}lariyla Ozel Kim ve Tiizel Ki#ilerin Soz1e§meliAvukatlarina Odeyeceklcri Aylik Avukatlik Ucreti4.255,00
 Takip edilen dava, takip ve i$lerde bu Tarifeye gore hesaplanacakavukatlik ucreti pllik avukatlik ucretinin iizerinde oldugu takdirde arndaki eksik miktar avukata ayrica ñdenir. 
iKiNCI KISIM
BiRINC1 BOLin4
Yargi Yerlerinde, Icra ve Iflas Dairelerinde Yapilan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Degerlendirilebilse Bile Maktu Utrete Bar Hukuki Yardiinlara Odenecek Ucret
 1.Giiriilmekte olan bir dava iqinde olmamak kotulu ile ihtiyati haciz,ihtiyati tedbir, deMerin tespiti, icranin geri birakilmasi, odeine ve tevdi yeri belirlenmesi i leri izin: 
 a) Duru§masiz ise1.140,00
 b) Duru§mab ise1.405,00
2.Ortakligin giderilmesi thin satu memurlu      da yapilacak i§lerin takibithin1.875,00
3.Ortakligin giderilmesi ve taksim davalan izin4.255,00
4.Vergi Mahkemelennde takip edilen dava ve iller izin 
 a) Duru}masiz ise2.840,00
 b) Duru§mali ise 
5.Tiiketici Mahkemelerinde goriilen kredi taksitlerinin veya faizininuyarlanmasi davalari thin2.550,00
iKiN BOLLV
Yargi Yerleri ile Icra ve i4las Dairelerinde Yapilan ve Konusu Para Olmayan veya Para ileDegerlendirilemeyen Hukuki Yardimlara Odenecek Ucret
1.Icra Dairelerinde yapilan takipler izin900,00
2.Icra Mahkemelerinde takip edilen i§ler izin1.050,00
3.Icra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duru§mali iller thin1.700,00
4.Tahliyeye ili5kin iera takipleri izin1.700,00
5.icra Mahkemelerinde takip edilen ceza i#1eri izin1.530,00
6.Ceza soru§turma evresinde talop edilen iller thin1.550,00
7.Sulh IIukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar izin2.175,00
8.Sulh Ceza Hakimlikleri ve Infaz Hakimliklerinde takip edilen davalarizin2.000,00
9.Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar izin5.l00,00
10.Tiiketici Mahkemelerinde takip edilen davalar izin2 550,00
11.Fikri ve Sinai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar izin7 375,00
12.Agm Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar izin10.250,00
13.9ocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar izin5.100,00
14.$ocuk Agir Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar izin10.250,00
15.Askerlik Kanunlari uyarinca Disiplin Kurullarindn takip edilen davalarthin2.840,00
16.Idare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar izin 
 a) Duru§masiz isc2.550,00
b) Duni§mah ise3.890,00
17.Biilge Adliye Mahkemeleri ile Bolge Idare Mahkemelerinde giiriileni§lerin takipleri izin 
 a) iik derecede goriilen davalar thin4.220,00
 b) istinaf yolu ile goriilen bir duru5masi olan iller izin2.550,00
 c) Istinaf yolu ile goriilen birden fazla duru#masi veya ke§if gibi avukatinda bulunmasi gereken sair i§lemleri olan iller izin5.100,00
18.Sayi$tay’da goriilen hesap yargilamalari izin 
 a) Duru§masiz ise4.500,00
 b) Duru§mali ise7.425,00
19.Yargitay’da ilk derecede goriilen davalar izin7.425,00
20.Dani§tay’da ilk derecede giiriilen davalar izin 
 a) Duru§masiz ise4500,00
b) Dunitmali ise7.425,00
 Yargitay, Dani§tay    e Sayi#1ay’da temyiz yolu ile goriilen itlerind      masi izinJ.815,00
22.Uyu#mazlik Mahkemesindeki davalar thin4.500,00
23.Anayasa Mahkemesinde gñriilen dava ve iller thin 
 a) Yuce Divan sifati tie bakilan davalar15.750,00
 b) Bireysel batvuru 
 Duru§mali itlerde7.421,00
 Duni§masiz i§lerde4500,00
 c) Diger dava ve iller9.280,00
tlSNC   KISIM
 
1.Ilk 40.000,00 TL izin% 15,00
2.Sonra gelen 50.000,00 TL izin% 13,00
3.Sonra gelen 90.000,00 TL thin% 9,50
4.Sonra gelen 250.000,00 TL izin% 7,00
5.Sonra gelen 620,000,00 TL izin% 5,00
6.Sonra gelen 775.000,00 TL izin% 3,S0
7.Sonra gelen 1,275.000,00 TL izin% 1,80
8.3.100.000,00 TL’dan yukarisi izin% 1,00
Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?